torna

Detall de la notícia

Imatge 4568661

Convocatòria del Programa d'Auxiliars de Conversa per al curs 2021-2022

Amb data 17 de febrer de 2021 la directora general de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa ha signat la resolució per la qual es convoquen els centres educatius de nivells no universitaris sostinguts amb fons públics de les Illes Balears a participar en el Programa d’Auxiliars de Conversa del curs 2021-2022.

Aquesta Resolució té per objecte convocar tots els centres educatius de nivells no universitaris sostinguts amb fons públics de les Illes Balears a participar en el Programa d’Auxiliars de Conversa el curs escolar 2021-2022 i establir el procediment corresponent, amb la finalitat que els centres puguin disposar d’auxiliars de conversa que ajudin a millorar les competències lingüístiques dels alumnes en anglès, francès i alemany, i afavorir un coneixement millor de les cultures i formes de vida dels països d’origen com a factor que incrementa la motivació en l’aprenentatge de les llengües.

Els auxiliars de conversa amb què es doten els centres s’engloben en dos grans grups:

  • Auxiliars de conversa del Ministeri d’Educació i Formació Professional: són seleccionats, gestionats i finançats directament pel Ministeri d’Educació i Formació Professional.
  • Auxiliars de conversa de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears: són seleccionats pel Ministeri d’Educació i Formació Professional i gestionats i finançats directament per la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

 

El període de l’estada de l’auxiliar de conversa és el comprès entre l’1 d’octubre de 2021 i el 31 de maig de 2022. En aquest sentit, l’horari de l’auxiliar és de dotze hores setmanals, onze de les quals han de ser d’atenció directa als alumnes i una de coordinació amb l’equip docent.

Els centres interessats a participar en aquesta convocatòria han de tramitar a través del GestIB la sol·licitud segons el model que figura a l’annex 1, així com el compromís de participació en el Programa d’Auxiliars de Conversa (annex 2). Han de signar i segellar ambdós annexos i presentar-los per registre.

El darrer dia per presentar les sol·licituds per a aquesta convocatòria és el dia 4 de març de 2021.

Tota la informació relacionada amb aquesta convocatòria es pot consultar en els documents adjunts.

Novetats

10/06/2021 – Publicació de la Resolució definitiva per la qual es publiquen les llistes provisionals amb la puntuació obtinguda pels centres que han sol·licitat auxiliar de conversa per al curs 2021-2022.

10/06/2021 – Llista definitiva de centres que han sol·licitat auxiliar de conversa d’anglès (annex 1).

10/06/2021 – Llista definitiva de centres que han sol·licitat auxiliar de conversa de francès (annex 2).

10/06/2021 – Llista definitva de centres que han sol·licitat auxiliar de conversa d’alemany (annex 3).

10/06/2021 – Llista definitiva de centres exclosos (annex 4).

10/06/2021 – Llista definitiva de centres amb auxiliar a jornada completa i centres amb auxiliar compartit ANGLÈS (annex 5).

10/06/2021 – Llista definitiva de centres amb auxiliar a jornada completa i centres amb auxiliar compartit FRANCÈS (annex 6).

10/06/2021 – Llista definitiva de centres amb auxiliar a jornada completa i centres amb auxiliar compartit ALEMANY (annex 7).

10/06/2021 – Llista definitiva de centres en llista d'espera (annex 8).

Documents