torna

Detall de la notícia

Imatge 4553967

Fotocopiadores

ACORD MARC: 

- PRIMERA LICITACIÓ: Les primeres entregues començaran en setembre de 2021, per aquells centres que han demanat LOT 11, LOT 16, LOT 21 i LOT26. Podeu trobar la informació detallada del subministrament de cada lot a l'apartat "documents".

NOVETAT GENER 2022

SEGONA LICITACIÓ: Entregues de febrer a juliol de 2022. Consultau les dades d'entrega i preu de licitació a la documentació adjunta. 

-TERCERA LICITACIÓ: Entregues de juliol a desembre de 2022. Consultau les dades d'entrega i preu de licitació a la documentació adjunta. 

- QUARTA LICITACIÓ: Entregues de gener a juny de 2023. Consultau les dades d'entrega i preu de licitació a la docu´mentació adjunta.

- QUINTA LICITACIÓ: En tramitació, per aquells centres que acabin renting de JULIOL- DESEMBRE de 2023 o per als centres que vulguin adquirir una nova fotocopiadora.

 

Instruccions sobre l'ACORD MARC

- Cada 6 mesos es tramitarà una nova licitació.

- Els centres podran triar el subministrament mitjançant rènting o compra d'una o diferents màquines. 

- Els centres hauran d'omplir un qüestionari i aportar la documentació sol·licitada (certificat d'existència de crèdit i memòria per acollir-se a l'acord marc)

- Cal enviar albarà de recepció amb data d'entrega i segell del centre a serveicentres@dgplacen.caib.es

- En cap cas, l'empresa podrà facturar fotocòpies per avançat o començar a facturar abans de la data d'entrega establerta en la licitació. 

- En cap cas, un centre podrà signar un contracte fora de l'acord marc. 

 

MOLT IMPORTANT: 

  • Els equips directius NO poden signar ni adquirir cap fotocopiadora fora de l'ACORD MARC 
  • Una vegada sol·licitada la fotocopiadora i adjudicat el contracte per LICITACIÓ PÚBLICA, el centre NO pot rebutjar la màquina. 
  • Les màquines subministrades compleixen les característiques de la licitació. Posteriorment, NO es podrà contractar cap extra que no s'hagi demanat en la licitació. 

 

Instruccions sobre Fotocopiadores (amb contracte de rènting a extingir) :

Atesa la situació provocada per un proveïdor de fotocopiadores i analitzats els contractes signats per molts de centres, en els quals podem veure clàusules completament abusives i uns preus desproporcionats, us feim arribar aquestes instruccions:

  •  NO es poden signar contractes nous de rènting o leasing, ni prorrogar, ni allargar els existents. Els contractes actuals es mantindran fins que acabin.
  • Els centres que necessitin una nova fotocopiadora, s'han de posar en contacte amb el servei de centres. TOTS els centres s'hauran d'acollir a l'ACORD MARC. 
  • En el cas que s'hagi de retornar un equip al contractista inicial, es necessitarà un document per escrit per part de l'empresa on s'indiquin les instruccions que cal seguir per dur a terme el retorn de la màquina. 
  • Sempre que es retorni un equip o bé s'entregui, el centre haurà de custodiar un albarà que acrediti la transacció.

MANTENIMENT DE FOTOCOPIADORES EN PROPIETAT O RÈNTING A EXTINGIR

Des del servei contractació,  i avalat per servei jurídic, s'ha elaborat un model de contracte de manteniment, en el qual hauran d'aparèixer el preu per còpia i les cobertures de manteniment. 

Tots els contractes de manteniment signats s'han d'ajustar a aquest model i cal evitar clàusules que només protegeixen el proveïdor i no el centre. 

En qualsevol cas els contractes de manteniment signat seran ANUALS. 

NOVETAT: Model actualitzat 28/07/2021

Què fer quan finalitza el rènting actual?

Trobareu el procediment al contracte signat per vosaltres, com que cada centre és diferent i cada contracte també, haureu de seguir les condicions signades al seu moment. Cal tenir-ho en compte i revisar abans de la finalització del contracte, ja que moltes vegades diu que s'ha d'avisar amb un cert temps d'antelació.