torna

Detall de la notícia

Ajudes per a la modernització de les empreses comercials detallistes i determinats serveis, la continuïtat dels establiments comercials i de serveis emblemàtics, amb especial atenció als afectats per la crisi de la COVID-19

BENEFICIARIS
Els beneficiaris d’aquestes d’ajudes són els titulars de petites empreses del sector del comerç detallista o de determinades empreses de serveis, amb establiment en territori de les Illes Balears ja existent, amb seu social a les Illes Balears.
Els beneficiaris d’aquestes ajudes han d’exercir alguna de les activitats incloses en els epígrafs de l’impost sobre activitats econòmiques —IAE-que es detallen a continuació:

Activitats de comerç detallista:
- Grup 641: tots els epígrafs
- Grup 642: tots els epígrafs
- Grup 643: tots els epígrafs
- Grup 644: tots els epígrafs
- Grup 645: tots els epígrafs
- Grup 647: tots els epígrafs, excepte el 647.5
- Grup 651: tots els epígrafs
- Grup 652: tots els epígrafs, excepte el 652.1
- Grup 653: tots els epígrafs
- Grup 654: únicament els epígrafs 654.2 i 654.6
- Grup 656: tots els epígrafs
- Grup 657: tots els epígrafs
- Grup 659: tots els epígrafs
- Grup 662: tots els epígrafs

Activitats de serveis:
- Grup 971: tots els epígrafs   
- Grup 972: tots els epígrafs
- Grup 973: únicament l’epígraf  973.1
- Grup 975: tots els epígrafs
- Grup 981: únicament els epígrafs 981.1 i 981.2

PROJECTES SUBVENCIONABLES

Les actuacions subvencionables són les següents:

Les actuacions subvencionables són les següents:

a)      Inversions per a la millora tecnològica encaminada a potenciar el comerç electrònic en establiments de venda presencial (aplicacions informàtiques, creació o millora del lloc web, allotjament i adquisició d’equipament informàtic).

b)      Inversions que impliquin un avenç cap a una economia baixa en carboni, la millora de l’eficiència energètica i la sostenibilitat (adquisició i instal·lació d’aparells o sistemes d’il·luminació de baix consum, adquisició i instal·lació d’aparells de climatització o de conservació d’aliments que suposin una reducció del consum energètic, altres inversions que suposin una millora de la qualificació en el certificat d’eficiència energètica, instal·lació de punts de recàrrega per a vehicles elèctrics i implantació de sistemes de gestió energètica).

c)       Inversions per millorar l’accessibilitat i per eliminar barreres arquitectòniques.

d)      Adquisició i instal·lació de l’equipament necessari per a la modernització de l’establiment (mobiliari, maquinària relacionada amb l’activitat comercial de l’establiment o amb mesures sanitàries realitzades a causa de la crisis de la COVID-19, instal·lacions, sistemes d’alarma i seguretat, TPV).

e)      Adquisició i instal·lació de l’equipament necessari per a la millora de la imatge de l’establiment (retolació comercial, interior i exterior). Per a aquest tipus d’inversions es recomana aplicar la Guia de bones pràctiques per a la imatge exterior dels locals comercials, editada per aquesta Conselleria i l’IDI.

f)        Obres i reformes en general que comportin la millora i modernització de l’establiment, i en especial les que siguin necessàries per adaptar els locals a les noves necessitats sorgides a causa de la crisi sanitària provocada per la COVID-19.

g)      Despeses corrents produïdes a partir de l’1 de novembre i durant l’estat d’alarma , excepte les  produïdes abans de l’inici del periode d’eligibilitat, (aigua, llum, arrendaments, compra d’EPI relacionats amb la crisi de la COVID-19, etc., respecte al local en què es desenvolupa l’activitat subvencionable), als beneficiaris que hagin duit a terme alguna de les actuacions subvencionables descrites en les lletres a), b), c), d) e) i f) anteriors d’un 20 % del cost elegible dels projectes prevists en les lletres anteriors esmentades, amb un màxim de 1.200 euros, sempre que aquests beneficiaris en el desenvolupament de la seva activitat comercial o de determinats serveis, amb IAE prevists en aquesta convocatòria, s’hagin vist afectats per la crisi sanitària de la COVID-19 i, en el cas d’empreses, hagin obtingut la resolució favorable d’un ERTO a causa de la crisi de la COVID-19, o en el cas d’autònoms, hagin obtingut la resolució favorable per a la prestació extraordinària per cessament d’activitat pels efectes de l’estat d’alarma, regulada en el Reial decret llei 30/2020, que prorroga el Reial Decret  llei 8/2020, o bé hagin obtingut la resolució favorable d’un ERTO a causa de la COVID-19.


TERMINIS

Termini d’execució i pagament de les despeses objecte de la sol•licitud de subvenció
Les activitats o despeses objecte de les sol•licituds s’han d’executar i pagar en el període comprès entre l’1 de novembre de 2020 i el 15 de setembre de 2021 (ambdós inclosos).

Termini de presentació de les sol•licituds
El termini per presentar les sol•licituds és d’un mes i comença el dia 6 de març de 2021 i acaba el dia 6 d'abril de 2021.

Termini per justificar i sol•licitar el pagament de la subvenció
El termini per justificar la realització de les activitats subvencionades i per sol•licitar el pagament de la subvenció acaba el  dia 15 de setembre de 2021.

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR

Els sol·licitants han de presentar la documentació següent:

 a)  Model normalitzat de sol·licitud i declaració responsable signat, que figura com a annex 2 de la convocatòria de les ajudes.

b)  Memòria explicativa signada del projecte que s’ha de dur a terme, amb la valoració econòmica de les despeses corresponents, mitjançant l’aportació dels pressuposts o les factures proforma o còpia del contracte d’arrendament. En el cas de projectes o despeses realitzats amb anterioritat a la data de presentació de la sol·licitud, però inclosos dins el període d’elegibilitat, s’han de presentar les factures o còpia del contracte d’arrendament.

c)       En el cas d’empreses, s’ha de presentar també:

          -  Fotocòpia de l’escriptura de constitució.

          -  Fotocòpia del document fefaent que acrediti la representació, per qualsevol forma vàlida en dret, de la persona que actua en nom de l’organització sol·licitant.

Documentació acreditativa i necessària per valorar la sol·licitud, segons els criteris de valoració que es detallen en l’apartat setè de la convocatòria de les ajudes.


PAGAMENT DE LES FACTURES O D’ARRENDAMENT

1
.- No s’admetran factures justificatives inferiors a 100 euros (IVA inclòs).
2.- No s’admetran les factures ni els pagaments d’arrendaments amb un import de 500 euros o superior pagades en efectiu amb rebut de pagament del proveïdor.
3.- Els justificants de la inversió subvencionada, és a dir, les factures i els seus pagaments, han d'estar inclosos dins el període d’elegibilitat comprès entre l’1 de novembre de 2020 i el 15 de setembre de 2021.

FORMA DE PRESENTACIÓ DE LES  SOL•LICITUDS

De conformitat amb l’article 14.2 de la Llei 39/2015, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions per efectuar qualsevol tràmit d’aquest procediment administratiu, almenys, els subjectes següents:
    Les persones jurídiques.
    Les entitats sense personalitat jurídica.
    Els qui representin un interessat que estigui obligat a relacionar-se electrònicament amb l’Administració.

Enllaç al Registre Electrònic


Si la presentació telemàtica no és possible, els subjectes no obligats a relacionar-vos electrònicament podeu acudir a una oficina de registre (recordau que algunes funcionen amb cita prèvia).

Enllaç cita prèvia:
Telemàtica: cita prèvia web
Telefònica: http://www.caib.es/sites/atenciociutadania/ca/atencia_presencial_/

IMPORTANT:
Per completar aquesta informació,  presentar la documentació correctament i poder optar a l’ajuda,  és necessari que consulteu el text íntegre de la convocatòria, publicada al BOIB núm. 32 de data 6 de març de 2021.

 

Telèfon de contacte per a més informació referent a la convocatòria:

971177000 – extensions: 62969, 62966 i 62970 (de 9:00h a 14:00h)