torna

Detall de la notícia

Nota informativa relativa a les obligacions dels envasadors, importadors i distribuïdors de productes envasats en aplicació de la Llei 8/2019

La Llei 11/1997, de 24 d’abril, d’envasos i residus d’envasos, així com el Reial Decret 782/1998, de 30 d’abril, pel que s’aprova el reglament pel seu desenvolupament, estableixen les obligacions que, atenent al principi de responsabilitat ampliada del productor (RAP), tenen els envasadors i els comerciants de productes envasats o, quan no sigui possible identificarlos, els responsables de la primera posada en el mercat dels productes envasats.

Aquesta norma estatal, de caire bàsic, just obligava però, sense més opció, als envasos de consum domiciliari o domèstic, ja que, per altres, preveia la possibilitat d'acollir-se a la seva Disposició addicional primera, punts primer i tercer, i NO sotmetre's voluntàriament, a cap sistema de responsabilitat ampliada d'envasos, havent-ho de comunicar així, en tal cas, a les Administracions competents en aquesta matèria.

L'entrada en vigor de la Llei 8/2019, de 19 de febrer, de residus i sòls contaminats de les Illes Balears (publicada al BOIB de 21/2/19), avançant-se a la futura llei estatal de residus en revisió i seguint els criteris de l'Unió Europea, amplia l'abast de l'anterior norma estatal ja que en el seu article 28.1 estableix l'obligació de que TOTS els tipus d'envasos (domèstics o domiciliaris, comercials, industrials, primaris, col·lectius o secundaris, terciaris o de transport) posats en el mercat dins l'àmbit territorial d'Illes Balears s'incloguin en un sistema RAP d'envasos, col·lectiu o individual; eliminant l'anterior voluntarietat.

Vist l'anterior i transcorregut un temps suficient (ja que dita obligació resultava efectiva des de l'endemà de la publicació de la Llei 8/2019), els òrgans d'inspecció del Govern de les Illes Balears, vigilaran el compliment de l'article 28.1 esmentat, la qual cosa han de tenir en compte totes aquelles entitats responsables de la posada en el mercat de les Illes Balears de productes envasats: envasadors, importadors o distribuïdors.

S'ha de tenir en compte la definició d'envasador establerta per les anteriors normes, com "tot aquell agent econòmic dedicat tant a l'envasat de productes com a la importació o adquisició en altres estats membres de la Unió Europea de productes envasats, per a la seva posada en el mercat o productor de productes envasats".

Així, per tant es recorda la necessitat d'atendre a la referida obligació, a la que es pot donar compliment ja sigui establint un sistema individual o mitjançant l'adhesió a un sistema col·lectiu, com es contempla en l'article 27.1 de la Llei autonòmica.

En cas d'adhesió a un sistema col·lectiu ja constituït no fa falta més tramitació, mentre que per a la posada en funcionament d'un SCRAP (Sistema Integrat de Gestió -SIG- segons la denominació de la Llei 11/1997, de 24 d'abril, d'Envasos i Residus d'Envasos (BOE 25/4/97)) es requereix d'autorització administrativa d'acord amb allò regulat tant en l'article 32.3 de la Llei estatal 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats (BOE de 29/7/11) i l'annex X de la mateixa, com a l'article 8 de la Llei 11/1997 i el reglament que la desenvolupa (RD 782/1998, de 30 d'abril).

Atenent a la Disposició transitòria quarta de la Llei 22/2011, i ja que l'Estat encara no ha dictat les normes d'adaptació dels SCRAP a la normativa d'envasos, la sol·licitud d'autorització es presentarà davant la Direcció General de Residus i Educació Ambiental -competent en la matèria- si just es dona compliment a aquesta obligació en l'àmbit de les Illes Balears. En casque el sistema col·lectiu dones compliment a la responsabilitat ampliada del productor a nivell estatal, la sol·licitud d'autorització tendria que presentar-se allà on aquest establís la seva seu social.

En cas de voler establir un sistema individual s'ha de tenir en compte el mateix article de la Llei estatal (32.2) i el seu annex IX, així com la previsió de l'article 27.2 de la Llei 8/2019, de 19 de febrer, de residus i sòls contaminats de les Illes Balears; presentant la comunicació prèvia davant la Direcció General de Residus i Educació Ambiental del Govern de les Illes Balears amb el contingut mínim de l'annex esmentat (per a la qual cosa encara no existeix un procediment digital o formulari estàndard). Igualment, si el sistema resulta aplicable a nivell nacional, la comunicació es presentarà davant l'òrgan competent de la comunitat autònoma on tingui seu social el peticionari.

Palma, 14 de gener de 2021

 

ANNEX IX

de la Llei 22/2011 (BOE 29/7/11)

Contingut mínim de la comunicació dels sistemes individuals de responsabilitat ampliada

1. Dades d’identificació del productor: domicili i NIF. Indicació si aquest és fabricant, importador o adquiridor intracomunitari.

2. Identificació (tipus i pes) que produeix posats en el mercat anualment i una estimació en pes dels residus que preveuen generar identificats segons codi LER.

3. Descripció de l’organització del sistema de reutilització de productes, si és procedent, inclosos els punts de recollida.

4. Descripció del sistema d’organització de la gestió de residus, inclosos els punts de recollida (percentatges previstos de preparació per a la reutilització, reciclatge o altres formes de valorització i eliminació).

5. Identificació dels gestors, amb indicació de les operacions de gestió que porten a terme.

6. Còpia de la garantia financera subscrita, si és procedent.

7. Còpia dels contractes subscrits i dels acords establerts per a la gestió dels residus.

8. Forma de finançament de les activitats.

9. Àmbit territorial d’actuació.

10. Procediment de recollida de dades i de subministramentd’informació a les administracions públiques.

 

 

ANNEX X

de la Llei 22/2011 (BOE 29/7/11)

Contingut mínim de la sol·licitud d’autorització dels sistemes col·lectius de responsabilitat ampliada(*)

1. Identificació de la forma jurídica, domicili del sistema, descripció del seu funcionament, descripció dels productes i residus sobre els quals actua, així com de la zona geogràfica d’actuació, identificació dels membres, criteris per a la incorporació de membres nous idescripció de les condicions de la incorporació.

2. Descripció de les mesures per al compliment de les obligacions derivades de la responsabilitat ampliada del productor del producte, de conformitat amb el que estableix enles regulacions específiques.

3. Identificació, si s’escau, de l’entitat administradora, així com les relacions jurídiques i vincles que s’estableixin entre aquesta entitat i el sistema col·lectiu de responsabilitat ampliada i els qui l’integrin.

4. Relacions jurídiques i vincles o acords que s’estableixin amb les administracions públiques, si s’escau, entitats o empreses amb les quals estableixin acords o contractes per a la gestió dels residus en compliment de les obligacions que se’ls atribueixin o amb altres agents econòmics.

5. Descripció del finançament del sistema: estimació d’ingressos i despeses. Quan la gestió dels residus suposi un cost addicional per als productors, i, si s’escau, per als distribuïdors, indicació dels mètodes de càlcul i d’avaluació de l’import de la quota que cobreixi el cost total del compliment de les obligacions que assumeix el sistema, amb garantia que aquesta ha de servir per finançar la gestió prevista; així mateix, s’ha d’indicar, si s’escau, el cost que es repercuteix en el producte. Aquesta quota, quan escaigui, s’ha de presentar desagregada per materials, tipus o categories. Així mateix, s’ha d’especificar la manera de recaptar-la. Les condicions i modalitats de revisió de les quotes en funció de l’evolució del compliment de les obligacions assumides.

6. Si s’escau, proposta dels criteris de finançament en els sistemes públics.

7. Procediment de recollida de dades i de subministrament d’informació a les administracions públiques.

8. Previsió de quantitats de residus (kg i unitats) que es preveu recollir.

9. Percentatges previstos de preparació per a la reutilització, reciclatge i valorització amb els seus corresponents terminis i mecanismes de seguiment, control de funcionament i verificació del grau de compliment.

(*) A més, al tractar-se d'un SRAP d'envasos, s'han de tenir en compte els requisits de l'article 8 de la Llei 11/1997.