torna

Detall de la notícia

Imatge 4512091

Convocatòria per cobrir, temporalment, una plaça vacant de lloc base de tècnic superior (traducció i interpretació) RESOLUCIÓ D'ADJUDICACIÓ PLAÇA I CREACIÓ BORSA DE TREBALL

L'objecte de la convocatòria és ocupar una plaça de lloc base de tècnic superior inclosa en la relació de llocs de treball de l'Institut d'Estudis Baleàrics, mitjançant un contracte laboral temporal d'interinitat.

Funcions que s'han de desenvolupar  

- Gestionar els programes culturals de l'IEB, tant a l'exterior com a les Illes Balears

- Assistir a fires culturals nacionals i internacionals

- Tramitar els contractes corresponents a les activitats

- Coordinar l'organització de la Fira B!

- Supervisar el contingut de la pàgina web

- Gestionar les subvencions que concedeix l'IEB

- En general, qualsevol altra tasca que li encomanin els seus superiors jeràrquics

Destinataris

- Llicenciats o graduats en traducció i interpretació + certificat C2 de català + certificat C2 d'anglès

A més, s'han de complir altres requisits (vegeu les bases a l'apartat de documents).

Forma de selecció

Concurs de mèrits.

Termini de presentació de sol·licituds i documentació

Del 13 de gener al 10 de febrer de 2021.

Formes de presentació

a) Telemàtica

Les sol·licituds i la documentació es poden presentar mitjançant el Registre Electrònic Comú (REC) del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública. Hi podeu accedir clicant en aquest enllaç. Per fer servir el REC s'ha de tenir un certificat digital, el DNI-e o bé un usuari Cl@ve.

Notes importants

1. A l’hora d’enviar la documentació mitjançant el REC, s’ha de seleccionar «Instituto de Estudios Baleáricos» com a organisme destinatari de la sol·licitud.

2. La sol·licitud ha d'estar signada, bé digitalment o amb signatura manuscrita. Per signar-la digitalment, es pot fer servir l'eina Autofirma.

3. Els sistemes operatius que suporta el REC són els següents:

Windows (Vista SP2, 7 SP1 i 8 o superior) [Recomanat] 

Linux (2.6 o superior) 

Mac OS X (10.6.8 o superior)

ATENCIÓ! No és compatible amb Windows 8 RT.

4. El REC suporta els navegadors següents:

Microsoft Internet Explorer (9 o superior) 

Google Chrome (4 o superior)

Apple Safari (4 o superior)

Mozilla Firefox (3.0 o superior)  

Com a norma general el certificat ha d’estar instal·lat en el sistema operatiu, excepte si s’usa el Firefox; en aquest cas, s’ha d’instal·lar al navegador.

Enllaços d’interès

Registre Electrònic Comú (REC)

Manual d’usuari del REC

Preguntes freqüents del REC

Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre

DNI electrònic

Cl@ve

Autofirma

Java

Oficines de registre de l'Administració autonòmica

Canals d'atenció a l'usuari del REC

Telèfon: 060

Bústia d’atenció

Webchat (suport tècnic)

b) Presencial

Les sol·licituds i la documentació també es poden presentar presencialment a qualsevol d'aquests llocs:

- El Registre de l’IEB (Ca n’Oleo, carrer de l’Almudaina, 4, 07001 Palma).

- La resta de registres oficials: qualsevol de les oficines de registre de l’Administració autonòmica, de l’Administració General de l’Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l’Administració local.

- Correus.

En cas que la sol·licitud i la documentació es presentin en una oficina de Correus o en un registre físic que no sigui de l'IEB, a fi de tenir constància que s'han presentat, es recomana enviar dins el termini de presentació de sol·licituds una còpia del full de sol·licitud ja registrat a l'adreça electrònica info@ieb.caib.es.

Formularis que s'han de presentar

Sol·licitud

Autobarem

 

 

Consultes: info@ieb.caib.es

 

Per a més informació, consultau les bases de la convocatòria a l'apartat de documents.

 
 
LLISTA PROVISIONAL D'ADMESOS I EXCLOSOS (publicada el 12 d'abril de 2021)

(Veg. l'apartat «Documents».)

Es publica la llista provisional d'admesos i exclosos, amb la indicació de les causes de l'exclusió.

D'acord amb el punt 8 de les bases, les persones interessades disposen d'un termini de cinc dies hàbils, comptadors a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta llista, per esmenar els defectes i aportar els documents preceptius. Si els aspirants no compleixen aquest requeriment, es considera que desisteixen de la sol·licitud.

LLISTA DEFINITIVA D'ADMESOS I EXCLOSOS (publicada el 26 d'abril de 2021)

(Veg. l'apartat «Documents».)

D'acord amb el punt 8 de les bases, es publica la llista definitiva d'admesos i exclosos, amb la indicació de les causes de l'exclusió.

LLISTA PROVISIONAL DE LES PUNTUACIONS DELS MÈRITS (publicada el 29 d'abril de 2021)

(Veg. l'apartat «Documents».)

D'acord amb el punt 10 de les bases, es publica la llista provisional de les puntuacions dels mèrits obtingudes.

LLISTA DEFINITIVA DE LES PUNTUACIONS DELS MÈRITS (publicada el 14 de maig de 2021)

(Veg. l'apartat «Documents».)

D'acord amb el punt 10 de les bases, es publica la llista definitiva de les puntuacions dels mèrits.

LLISTA PROVISIONAL DE LA PUNTUACIÓ TOTAL: MÈRITS + ENTREVISTA (publicada el 19 de maig de 2021)

(Veg. l'apartat «Documents».)

D’acord amb el punt 12 de les bases de la convocatòria, una vegada duites a terme les entrevistes, es publica la llista amb les puntuacions provisionals dels aspirants.

Els aspirants disposen d'un termini de tres dies hàbils, comptadors a partir de l'endemà de la publicació de la llista esmentada, per presentar al·legacions a la puntuació obtinguda en l'entrevista personal.

PUNTUACIONS TOTALS DEFINITIVES

(Veg. l'apartat «Documents».)

Una vegada acabat el termini establert per presentar reclamacions a la puntuació obtinguda en l'entrevista personal, la Comissió publica les puntuacions totals definitives dels aspirants. La direcció de l'IEB dictarà una resolució en què declararà aprovada la llista amb les puntuacions totals definitives i adjudicarà la plaça.  

RESOLUCIÓ D'ADJUDICACIÓ DE LA PLAÇA I CREACIÓ DE BORSA DE TREBALL (publicada el 3 de juny de 2021)

(Veg. l'apartat «Documents».)

D’acord amb el punt 12 de les bases de la convocatòria, el director de l'IEB, tenint en compte la proposta de la llista definitiva de la Comissió, dicta una resolució en què declara aprovada la llista amb les puntuacions definitives i adjudica la plaça a la persona que ha obtingut una puntuació total major. Els aspirants admesos que no s’han seleccionat formen part d’una borsa de treball, per ordre de puntuació.