torna

Detall de la notícia

Imatge 4486833

Informació important en relació amb la fase de pràctiques en els municipis per a les distintes categories de policia local

Els processos selectius de les diferents categories de policia local es completen amb la superació d’un període de pràctiques que s’integra per la superació tant, d’un curs de capacitació, com, d’una fase de pràctiques al municipi corresponent, relacionada amb les funcions pròpies de la categoria respectiva. La fase de pràctiques al municipi té una durada d’entre sis mesos i un any, d’acord amb la convocatòria.

Al BOIB de 31 d’octubre de 2020 es va publicar la Resolució de la consellera d’Administracions Públiques i Modernització de 23 d’octubre de 2020 per la qual es determina la metodologia d’execució, supervisió i avaluació de les pràctiques en el municipi per a les distintes categories de policia local. 

Tal i com preveu l’article 180.2 del Reglament marc de coordinació de les policies locals de les Illes Balears, aprovat pel Decret 40/2019, els ajuntaments han de tenir en compte aquesta Resolució a l’hora de determinar el contingut de les pràctiques per a cada categoria. Així també, els ajuntaments avaluaran el desenvolupament de les tasques assignades als agents nomenats funcionaris en pràctiques i, les actituds i aptituds que en demostrin, a través de mitjans objectius i mesurables d’acord amb el què preveu aquesta Resolució. Per una altra banda, s’ha de tenir present que aquesta Resolució resulta aplicable als processos selectius ja iniciats sempre que, en el moment de la publicació al BOIB, els aspirants no hagin iniciat la fase de pràctiques en el municipi respectiu. 

Per això, l’EBAP posa a disposició dels ajuntaments la Resolució de la consellera d’Administracions Públiques i Modernització de 23 d’octubre de 2020, així com els models editables que contenen els annexos i que hauran de ser emplenats per les persones responsables de l’avaluació, en el moment que correspongui dins la fase de pràctiques.

NOTA: Els procesos selectius regits pel Decret 28/2015, de 30 d'abril, han d'aplicar la: Guia sobre la metodologia d’execució, supervisió i avaluació de la fase de pràctiques de les diverses categories de policia local dels processos selectius d’accés regits pel Decret 28/2015, de 30 d’abril, pel qual s’aprova el Reglament Marc de coordinació de les policies locals de les Illes Balears (vegeu els documents adjunts).