torna

Detall de la notícia

Convocatòria per a la cobertura temporal d'un lloc base de tècnic de grau superior. RESOLUCIÓ ADJUDICACIÓ PLAÇA I CREACIÓ BORSA DE TREBALL

L'objecte de la convocatòria és ocupar una plaça de lloc base de tècnic superior inclosa en la relació de llocs de treball de l'Institut d'Estudis Baleàrics, mitjançant un contracte laboral temporal.

Funcions que s'han de desenvolupar  

- Procediments de contractació

- Gestió administrativa dels procediments de subvenció

- Gestió econòmica i pressupostària

- Comptabilitat

- Elaboració dels comptes anuals

- En general, qualsevol altra tasca administrativa que li encomanin els seus superiors jeràrquics del departament assignat o de la resta de departaments de l'empresa.

 Destinataris

- Llicenciats en administració i direcció d'empreses

- Llicenciats en ciències econòmiques i empresarials

- Llicenciats en ciències empresarials

- Llicenciats en economia

- Titulats en graus equivalents als títols anteriors 

A més, s'han de complir altres requisits (vegeu les bases en l'apartat «Documents»).

Forma de selecció

Concurs de mèrits.

Termini de presentació de sol·licituds i documentació

Del 16 de desembre de 2020 al 15 de gener de 2021.

Formes de presentació

a) Telemàtica

Les sol·licituds i la documentació es poden presentar mitjançant el Registre Electrònic Comú (REC) del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública. Hi podeu accedir clicant en aquest enllaç. Per fer servir el REC s'ha de tenir un certificat digital, el DNI-e o bé un usuari Cl@ve.

Notes importants

1. A l’hora d’enviar la documentació mitjançant el REC, s’ha de seleccionar «Instituto de Estudios Baleáricos» com a organisme destinatari de la sol·licitud.

2. La sol·licitud ha d'estar signada, bé digitalment o amb signatura manuscrita. Per signar-la digitalment, es pot fer servir l'eina Autofirma.

3. Els sistemes operatius que suporta el REC són els següents:

Windows (Vista SP2, 7 SP1 i 8 o superior) [Recomanat] 

Linux (2.6 o superior) 

Mac OS X (10.6.8 o superior)

ATENCIÓ! No és compatible amb Windows 8 RT.

4. El REC suporta els navegadors següents:

Microsoft Internet Explorer (9 o superior) 

Google Chrome (4 o superior)

Apple Safari (4 o superior)

Mozilla Firefox (3.0 o superior)  

Com a norma general el certificat ha d’estar instal·lat en el sistema operatiu, excepte si s’usa el Firefox; en aquest cas, s’ha d’instal·lar al navegador.

Canals d'atenció a l'usuari del REC

Telèfon: 060

Bústia d’atenció

Webchat (suport tècnic)

b) Presencial

Les sol·licituds i la documentació també es poden presentar presencialment a qualsevol d'aquests llocs:

- El Registre de l’IEB (Ca n’Oleo, carrer de l’Almudaina, 4, 07001 Palma).

- La resta de registres oficials: qualsevol de les oficines de registre de l’Administració autonòmica, de l’Administració General de l’Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l’Administració local.

- Correus.

En cas que la sol·licitud i la documentació es presentin en una oficina de Correus o en un registre físic que no sigui de l'IEB, a fi de tenir constància que s'han presentat, es recomana enviar dins el termini de presentació de sol·licituds una còpia del full de sol·licitud ja registrat a l'adreça electrònica info@ieb.caib.es.


Consultes: info@ieb.caib.es


Per a més informació, consultau les bases de la convocatòria en l'apartat «Documents».


LLISTA PROVISIONAL D'ADMESOS I EXCLOSOS (publicada el 28 de gener de 2021)

(Veg. l'apartat «Documents».)

Les persones interessades disposen d'un termini de cinc dies hàbils, comptadors a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta llista, per esmenar els defectes i aportar els documents preceptius. Si els aspirants no compleixen aquest requeriment, es considera que desisteixen de la sol·licitud.

LLISTA DEFINITIVA D'ADMESOS I EXCLOSOS (publicada el 12 de febrer de 2021)

(Veg. l'apartat «Documents».)

D'acord amb el punt 8 de les bases de la convocatòria, una vegada esmenades les deficiències i examinades les al·legacions,  es publica la llista definitiva d'admesos i exclosos.

LLISTA PROVISIONAL DE LES PUNTUACIONS DELS MÈRITS OBTINGUDES PELS ADMESOS (publicada el 12 de febrer de 2021)

(Veg. l'apartat «Documents».)

D’acord amb el punt 10 de les bases de la convocatòria, una vegada conclosa la baremació dels mèrits dels aspirants admesos, es publica la llista provisional de les puntuacions obtingudes.

Les persones aspirants disposen d'un termini de sis dies hàbils, comptadors des de l'endemà de la publicació de la llista esmentada, per al·legar les rectificacions pertinents sobre la valoració provisional dels mèrits.

LLISTA DEFINITIVA DE LES PUNTUACIONS DELS MÈRITS OBTINGUDES PELS ADMESOS (publicada el 25 de febrer de 2021)

(Veg. l'apartat «Documents».)

D’acord amb el punt 10 de les bases de la convocatòria, una vegada resoltes les al·legacions sobre la valoració dels mèrits, es publica la llista definitiva de les puntuacions dels mèrits obtingudes pels admesos.

Tots els admesos seran convocats a l'entrevista personal, la qual es durà a terme a partir de l'endemà de la publicació de la llista esmentada.

LLISTA PROVISIONAL DE LA PUNTUACIÓ TOTAL (MÈRITS + ENTREVISTA) OBTINGUDA PELS ADMESOS (publicada el 3 de març de 2021)

(Veg. l'apartat «Documents».)

D’acord amb el punt 12 de les bases de la convocatòria, una vegada duites a terme les entrevistes, es publica la llista amb les puntuacions provisionals dels aspirants.

Els aspirants disposen d'un termini de tres dies hàbils, comptadors a partir de l'endemà de la publicació de la llista esmentada, per presentar al·legacions a la puntuació obtinguda en l'entrevista personal.

LLISTA DEFINITIVA DE LA PUNTUACIÓ TOTAL OBTINGUDA PELS ADMESOS (publicada l'11 de març de 2021)

(Veg. l'apartat «Documents».)

D’acord amb el punt 12 de les bases de la convocatòria, una vegada examinades les reclamacions presentades dins termini, es publica la llista amb les puntuacions definitives dels aspirants.

RESOLUCIÓ D'ADJUDICACIÓ DE LA PLAÇA I CREACIÓ DE BORSA DE TREBALL (publicada el 13 de març de 2021)

(Veg. l'apartat «Documents».)

D’acord amb el punt 12 de les bases de la convocatòria, el director de l'IEB, tenint en compte la proposta de la llista definitiva de la Comissió, dicta una resolució en què declara aprovada la llista amb les puntuacions definitives i adjudica la plaça a la persona que ha obtingut una major puntuació total. Els aspirants admesos que no s’han seleccionat formen part d’una borsa de treball, per ordre de puntuació.