torna

Detall de la notícia

Mesures relatives al transport marítim

El 8 de maig de 2021 es va publicar, en el BOIB núm. 60, l'Acord de Consell de Govern de 7 de maig de 2021 pel qual s'aprova el nou Pla de Mesures de Prevenció, Contenció i Coordinació per a Fer front a la Crisi Sanitària Ocasionada per la COVID-19, s'estableixen els nivells d'alerta sanitària que seran aplicable a cadascuna de les illes i s'estableixen mesures excepcionals de prevenció del contagi de la COVID-19 aplicables temporalment a les illes.

Les mesures que afecten el transport marítim es troben regulades en el punt XIV que estarà vigent fins que es declari la finalització de la situació de crisi sanitària.

Punt XIV. Mesures relatives al transport marítim:

- En el transport marítim de passatgers de caràcter turístic o recreatiu es pot utilitzar el setanta-cinc per cent de la capacitat de les cobertes tancades de l’embarcació́ i la totalitat de les places de passatge de les cobertes descobertes de l’embarcació́. Quan el nivell d’ocupació́ ho permeti, s’ha de procurar la separació́ màxima entre usuaris. Els usuaris han de fer ús obligatori de la mascareta.

- Les empreses dedicades al transport marítim de passatgers de caràcter turístic i recreatiu han de dur un registre de tots els passatges en el qual constin, com a mínim, les dades personals i de contacte. Aquest document ha d’estar a disposició de la Direcció General de Salut Pública i Participació del Govern de les Illes Balears en qualsevol moment, amb el requeriment previ.

- Les embarcacions de pràctiques i escoles nàutiques de formació han d’aplicar mesures de desinfecció i reforç de normes de salut i higiene.

- Les empreses dedicades a l’arrendament nàutic han de dur un control de totes les persones que facin ús de l’embarcació en el qual constin, com a mínim, les dades personals i de contacte. Aquest document ha d’estar a disposició de la Direcció General de Salut Pública i Participació del Govern de les Illes Balears en qualsevol moment, amb el requeriment previ.

- Queda prohibida l’activitat dels party boats o semblants, així́ com la venda de begudes alcohòliques en el transport marítim de passatgers de caràcter turístic o recreatiu.

 

D'altra banda, també es va publicar en el BOIB núm. 60 de 8 de maig l'Acord de Consell de Govern de 5 de maig de 2021 pel qual s'estableixen mesures excepcionals per a prevenir i contenir la pandèmia ocasionada per la COVID 19 durant el mes de maig de 2021 el punt tercer del qual fa referència a les condicions d'entrada a la Illes de personis procedents de la resta de comunitats autònomes, per via marítima.