torna

Detall de la notícia

Mesures relatives al transport marítim

L'Acord de Consell de Govern de 20 de juliol de 2021 (BOIB núm. 98 de 22 de juliol de 2021) disposa que des de la publicació de l'Acord fins que el Govern d'Espanya declari la finalització de la situació de crisi sanitaria les mesures, en relació al sector nàutic són: 

XIV. Mesures relatives al transport marítim

- En el transport marítim de passatgers de caràcter turístic o recreatiu podrà utilitzar-se el setanta-cinc per cent de la capacitat de les cobertes tancades de l'embarcació i la totalitat de les places de passatge de les cobertes descobertes de l'embarcació. Quan el nivell d'ocupació ho permeti, es procurarà la màxima separació entre usuaris. Els usuaris faran ús obligatori de màscara.

- Les empreses dedicades al transport marítim de passatgers de caràcter turístic i recreatiu portaran un registre de tots els passatgers on constin, com a mínim, les dades personals i de contacte. Aquest document estarà a la disposició de la Direcció General de Salut Pública i Participació del Govern de les Illes Balears, previ requeriment.

- Les embarcacions de pràctiques i escoles nàutiques de formació aplicaran mesures de desinfecció i reforç de normes de salut i higiene.Les empreses dedicades al lloguer nàutic portaran un control de totes les persones que facin ús de l'embarcació on constin, com a mínim, les dades personals i de contacte. Aquest document estarà a la disposició de la Direcció General de Salut Pública i Participació del Govern de les Illes Balears, previ requeriment.

- Queda prohibida l'activitat dels party boats o semblants, així com la venda de begudes alcohòliques en el transport marítim de passatgers de caràcter turístic o recreatiu o de cabotatge entre ports situats en el territori de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

Això no obstant, si les circumstàncies ho exigeixen, aquestes mesures poden ser totalment o parcialment eliminades o modificades per un acord del Consell de Govern.