torna

Detall de la notícia

Entrada en vigor de determinats articles de la Llei 8/2019, de 21 de febrer, de residus i sòls contaminats de les Illes Balears

La Llei 8/2019, de 19 de febrer, de Residus i Sòls Contaminats de les Illes Balears preveu, per a diversos articles, l'entrada en vigor l'1 de gener de 2021 i, en altres, als dos anys de la seva publicació (BOIB núm. 23 de 21 de febrer de 2019).

Ateses les nombroses peticions en aquest sentit, presentades per diversos sectors i suficientment justificades per l'actual situació provocada per la pandèmia del COVID-19, la Direcció General de Residus i Educació Ambiental va considerar adient tenir-les en compte, proposant un ajornament de dita entrada en vigor.

Així, mitjançant la Disposició Final Setena del Decret Llei 8/2020, de 15 de maig, (BOIB de 15/05/20) es regula una nova entrada en vigor ajornada pel mateix període de temps que durés l'estat d'alarma decretat pel Govern d'Espanya mitjançant el Reial Decret 463/2020 de 14 de març i les seves pròrrogues.

Aquest Decret Llei, però, s'ha vist substituït per la Llei 2/2020, de 15 d'octubre (recentment publicada al BOIB núm. 180 de 20 d'octubre), la qual, en la seva Disposició Final Setena, modifica l'anterior i torna estrictament a la versió inicial de la Llei de Residus i Sòls Contaminats.

Tot i això, informes del Serveis Jurídics de la Conselleria de Medi Ambient i Territori, avalen que aquestes dates resulten afectades per la suspensió de terminis administratius prevista en la Disposició Addicional Tercera del Reial Decret 463/2020 abans esmentat i que es va perllongar per un període de 78 dies.

Tot i que aquesta circumstància ja va ser advertida pel Govern de les Illes Balears mitjançant nota informativa de la Conselleria de Medi Ambient i Territori de data 30 de setembre de 2020 ( http://www.caib.es/pidip2front/jsp/ca/fitxa-convocatoria/9556230 ), atenent a les nombroses consultes rebudes al respecte i per tal d'oferir una major claredat jurídica, es vol reiterar que l'entrada en vigor de qualsevol dels aspectes contemplats en aquells articles de la Llei 8/2019 de Residus i Sòls Contaminats de les Illes Balears que no entraren immediatament en vigor l'endemà de la seva publicació, queda ajornada per un període de 78 dies a comptar des de la data prevista, per tant, serà el 20 de març per aquells que ho havien de fer l'1 de gener de 2021 i 11 de maig de 2021 quan s'esmentava "al dos anys de la publicació....".

Atenent al mateix criteri jurídic, en cas de decretar-se abans d'aquestes dates, una nova suspensió de terminis administratius (no de declaració d'estat d'alarma), s'hauria de tenir igualment en compte.

29 d'octubre de 2020