torna

Detall de la notícia

Imatge 4411884

Salut i Afers Socials i Esports col·laboren en la formació de les federacions esportives en el coneixement de la trasnsmissió de la covid-19

L’objectiu és ensenyar els clubs perquè facin complir les mesures de salut als esportistes i al públic

Les conselleries de Salut i Consum i Afers Socials i Esports han iniciat avui una formació en covid-19 específica per les federacions esportives de les Illes Balars.

Segons s'indicava a la Resolució de la consellera de Salut i Consum de 18 de setembre de 2020, cada club ha de tenir un responsable covid-19 amb l'objectiu de fer complir les mesures de seguretat i salut durant les competicions esportives als participants i al públic. Després de cada prova esportiva s'ha d'adjuntar a l'acta una llista del compliment de les mesures establertes signat per l'àrbitre i els responsables covid-19de cada club participant.

Per a facilitar que es compleixi aquesta mesura de seguretat, aquest dijous, es realitza una sessió de formació d’un responsable de cada una de les federacions d'equip i contacte de les Illes Balears.
Les federacions rebran la formació i seran les encarregades de donar-li continuïtat ja que posteriorment, hauran de formar als responsables Covid-19 dels clubs i als àrbitres de les seves federacions.
Posteriorment a la sessió de formació, s'establirà un canal d'assessorament entre les conselleries i les federacions per així poder resoldre dubtes i assegurar que se segueixen correctament les recomanacions de prevenció i protecció.
Cal tenir en compte que per poder iniciar la competició, les federacions esportives d'esports d'equip i de contacte han de complir els requisits següents:

- Han de trametre a la Conselleria d'Afers Socials i Esports, perquè l'aprovi, un protocol d'actuació vinculant per a totes les entitats participants en les competicions, en el qual s'estableixin les mesures específiques de protecció de la salut de totes les persones implicades, i han d'estar d'acord amb els criteris establerts per les autoritats sanitàries.

- Han de tenir una declaració responsable dels participants en les competicions esportives sobre la base de les indicacions fetes per la Conselleria d'Afers Socials i Esports.

- Han de desenvolupar el calendari esportiu amb unes condicions flexibles i amb alternatives de canvi de dates dels partits o de les proves esportives. També s'han d'establir mesures per distanciar temporalment el contacte físic entre equips o esportistes diferents a partir de les indicacions fetes per la Conselleria d'Afers Socials i Esports.

Aquest treball de formació, es realitza mitjançant la creació d’una Comissió tècnica Salut- Esports per impulsar diferents accions: aprovació dels protocols de les federacions d’esports d’equip i de contacte, autorització de proves esportives, formació dels responsables covid-19.