torna

Detall de la notícia

Imatge 4334533

Pràcticum curs acadèmic 2020-2021: Alumnes universitaris d'universitats de l'Estat sense conveni específic de col·laboració.

NOVETAT !:

CONVOCATÒRIA CURS ACADÈMIC 2020 - 2021: OBERTURA DEL SEGON TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS: DES DEL 25 DE GENER AL 28 DE FEBRER DE 2021.

L’objectiu d’aquesta convocatòria és aprovar el procediment perquè els alumnes de les universitats de l’Estat amb les quals no s’ha signat cap conveni específic de col·laboració puguin fer les pràctiques a centres docents dependents de la Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca.

La universitat ha de presentar una sol·licitud d’admissió d’alumnes en pràctiques davant la Direcció General de Política Universitària i Recerca

La Direcció General de Política Universitària i Recerca, una vegada rebudes la sol·licitud de la universitat, juntament amb la documentació requerida a la convocatòria, i la conformitat del centre a través del GestIB, autoritzarà el centre docent perquè admeti l’estudiant en període de pràctiques.

EN CAP CAS un centre pot rebre un alumne en pràctiques sense tenir aquesta autorització.

EN CAP CAS es podrà proposar com a centre per fer les pràctiques el mateix en el qual l'alumne/a hi faci feina sota qualsevol figura de contratació, ja sigui laboral o administrativa (per als casos en què hi hagi alumnat que compatibilitzi estudis oficials amb treball remunerat).

--------------------

Protocol d'actuació per fer front a la COVID-19 per als centres educatius no universitaris de les Illes Balears:

Lliurament de la "Declaració responsable relativa als protocols contra la COVID-19" als centres docents per part dels estudiants de pràctiques.

Els estudiant de pràctiques hauran de lliurar a les direccions dels centres on hagin de dur a terme les seves pràctiques, previament o en el moment de la seva incorporació al centre per primera vegada, la "Declaració responsable relativa als protocols contra la COVID-19", degudament emplenada i signada pel estudiant.

--------------------

Presentació de sol·licitud en línia: L'imprès de sol·licitud s'ha de emplenar i registrar en línia a la pàgina web de la Direcció general de Política Universitària i Recerca (http://dguni.caib.es), adjuntant la documentació requerida al punt 3.3 de l'annex 1.

IMPORTANT !: S’ha d’emplenar UNA sol·licitud independent per cada tipus de pràctiques i alumne.

Terminis de presentació de sol·licituds: S'estableixen dos terminis:

 Primer termini: Des del 27 d'agost fins al 31 d'octubre de 2020, ambdós inclosos.

 Dins d’aquest termini es poden presentar sol·licituds per fer pràctiques en el primer i/o segon semestre del curs 2020- 2021.

Segon termini: Des del 25 de gener fins al 28 de febrer de 2021, ambdós inclosos.

 Dins d'aquest termini únicament es poden presentar sol·licituds per fer pràctiques en el segon semestre del curs 2020- 2021.

Centres docents: Sol·licitud d'admissió d'alumnes en pràctiques a través del GestIB: Una vegada informat el claustre de l'admissió d'alumnes en pràctiques, la direcció del centre docent ha de gestionar la sol·licitud a través del GestIB. Per això, s'ha de fer clic a l'enllaç de la universitat que correspongui i s'ha d'emplenar la sol·licitud telemàtica "Sol·licitud de centre formador d'estudiants universitaris en pràctiques".

Primer termini Centres docents - GestIB: Des de l'1 de setembre fins al 31 d'octubre de 2020, ambdós inclosos.

Segon termini Centres docents - GestIB: Des del 25 de gener fins al 28 de febrer de 2021, ambdós inclosos.

Certificació de les Pràctiques: En finalitzar el període de pràctiques, i abans del 30 de juny de 2021, el centre ha de certificar a la Direcció General de Política Universitària i Recerca, mitjançant el GestIB, que l'alumne ha duit a terme les pràctiques amb normalitat, segons la forma acordada i en els terminis previst i que el professor les ha tutoritzades.

En cap cas NO es TRAMITARAN les propostes de reconeixement de les hores corresponents a aquesta activitat si la DG de Política Universitària i Recerca NO HA AUTORITZAT les Pràctiques i NO HA NOTIFICAT, per mitjà del GestIB, l'autorització al centre educatiu prèviament a la data en què s'han d'iniciar.