torna

Detall de la notícia

TRÀMIT D'AVALUACIÓ DE LA VULNERABILITAT AL SARS-COV-2

En previsió de l'inici del curs 2021-2022, el Servei de Prevenció de Riscs Laborals de Personal Docent, procedirà a valorar novament al personal vulnerable al SARS- CoV-2, segons el que estableix l'annex V del Procediment d'actuació per als serveis de prevenció de riscs laborals enfront de l'exposició al SARS-Cov-2 del Ministeri de Sanitat.

L'esmentat procediment considera factors i malalties de risc per al coronavirus les següents: malaltia cardiovascular/HTA, diabetis, malaltia pulmonar crònica, malaltia hepàtica crònica severa, insuficiència renal crònica, immunodeficiència, càncer en tractament actiu, edat major de 60 anys, obesitat mòrbida (IMC>40) i gestació.

Les persones vulnerables que es trobin en algun dels supòsits següents hauran de sol·licitar la seva avaluació al Servei de Prevenció mitjançant el tràmit telemàtic:

  1. Personal docent que durant el curs 2020-2021 li fos tramitada una incapacitat temporal per treballador especialment sensible a la COVID (excepció de les gestants que tenen un procediment específic)
  2. Personal docent amb alguna de les malalties o factors de risc del punt 1 que no hagin estat valorades durant el curs 2020-2021 o que valorades hagin experimentat un canvi al seu estat de salut o tractament.
  3. Personal docent ja valorat i considerat vulnerable, però que per motius mèdics justificats no puguin haver estat vaccinats (es precisarà aportar informe mèdic justificatiu).
  4. Personal docent que presenti actualment alguna de les patologies següents:
    • Càncer en tractament actiu (excepte càncer de mama en tractament amb Tamoxifè).
    • Immunodeficiència o tractaments immunosupressors
    • Alteracions en alguns factors de coagulació

 

* el tràmit estarà obert a partir del 18 d'agost