torna

Detall de la notícia

Esborrany de l'Ordre del Conseller de Mobilitat i Habitatge, bases reguladores per a la concessió de subvencions en matèria de transport per carretera de viatgers i mercaderies, en l'àmbit territorial de les Illes Balears

Aquest Projecte desenvolupa les bases reguladores per a la concessió de subvencions als treballadors autònoms i les petites i mitjanes empreses que siguin titulars d’autorització de transport públic de viatgers o de mercaderies residenciades a l’àmbit territorial de les Illes Balears per pal·liar els efectes econòmics de caràcter negatiu a conseqüència de la crisi ocasionada per la COVID-19.

El Decret llei 8/2020, de 13 de maig, de mesures urgents i extraordinàries per a l'impuls de l'activitat econòmica i la simplificació administrativa en l'àmbit de les administracions públiques de les Illes Balears per pal·liar els efectes de la crisi ocasionada per la COVID-19, publicat en el BOIB núm. 84, de 15 de maig de 2020, estableix, entre altres normes, un procediment simplificat d'elaboració i aprovació de les bases reguladores de les subvencions amb la finalitat de reduir els terminis per tramitar-les i aprovar-les, sempre que tenguin per objecte accions de foment en els àmbits que regula el Decret llei.

  • Període d'informació pública: 7 dies
  • Data de la resolució d’inici: 25 de juny de 2020
  • BOIB (BOIB Núm 133 - 30 / juliol / 2020 > Pàg. 25653 a 25653)