torna

Detall de la notícia

Convocatòria de subvencions per dur a terme activitats en matèria de consum per als exercicis 2019 i 2020

El dimarts, 14 de juliol de 2020, es va publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, la Convocatòria de subvencions per dur a terme activitats en matèria de consum per als exercicis 2019 i 2020 Convocatòria (BOIB Núm. 124).

L’objecte d’aquesta convocatòria és l’establiment de subvencions destinades a les associacions de persones consumidores i usuàries per a finançar les despeses generades pel desenvolupament d’activitats dutes a terme entre l'1 d’octubre de 2019 i el 30 de setembre de 2020, classificades en 5 línies d’actuació.

L’import màxim que es destina a aquesta convocatòria és de 20.000 €.

Poden ser objecte de subvenció les despeses que consten a l'apartat 4.2. de les bases de la convocatòria (Annex 1).

El termini per presentar les sol·licituds és de 15 dies hàbils comptadors a partir de l’endemà de la publicació de l’extracte de la convocatòria en el BOIB, és a dir, del 15 de juliol al 4 d’agost de 2020 (ambdós inclosos).

Les entitats interessades, que compleixin els requisits establerts en aquesta convocatòria, han de presentar les sol·licituds de subvenció i la documentació adjunta d’acord amb els models disponibles a la seu electrònica de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears https://www.caib.es/seucaib/

Des del Servei d’Educació, Formació i Relacions Institucionals de la Direcció General de Consum, s’ha habilitat una bústia de correu electrònic perquè pugueu fer qualsevol consulta subvencions@dgconsum.caib.es

Així mateix, podeu contactar amb el personal d’aquest Servei via telefònica, de dilluns a divendres, de 9.00 a 14.00 hores en el telèfon directe 971 17 65 91.