vuelve

Detalle de la noticia

Imatge 4281525

Convocatòria d'un concurs per crear una borsa de professors de llengua catalana. LLISTA DEFINITIVA d'admesos amb la puntuació

L'Institut d'Estudis Baleàrics (IEB) convoca un concurs per crear una borsa de professors. L'objecte d'aquesta convocatòria és cobrir, temporalment, les necessitats de l’ens en matèria d’ensenyament.

L'IEB organitza, generalment, dues convocatòries anuals de cursos generals de llengua catalana dels nivells A1, A2, B1, B2, C1 i C2 i de llenguatge administratiu (LA), una convocatòria a l'estiu de cursos intensius de llengua catalana dels nivells A1, A2 i B1, tallers de català per a joves nouvinguts, tallers de conversa i cursos de català per a col·lectius específics.

Amb la constitució d'aquesta borsa, quedarà derogada la borsa anterior, per la qual cosa és necessari que les persones que hi estaven inscrites i estiguin interessades a impartir cursos de català, facin novament la inscripció.

No és necessari presentar la documentació acreditativa de les feines fetes per a l'IEB, atès que es valoren d'ofici.

Termini de presentació de sol·licituds i documentació

Del 3 al 30 de juliol de 2020.

Formes de presentació

a) Telemàtica

Les sol·licituds i la documentació es poden presentar mitjançant el Registre Electrònic Comú (REC) del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública. Hi podeu accedir clicant en aquest enllaç. Per fer servir el REC s'ha de tenir un certificat digital, el DNI-e o bé un usuari Cl@ve.

Notes importants:

1. A l’hora d’enviar la documentació mitjançant el REC, s’ha de seleccionar «Instituto de Estudios Baleáricos» com a organisme destinatari de la sol·licitud.

2. La sol·licitud ha d'estar signada, bé digitalment o amb signatura manuscrita. Per signar-la digitalment, es pot fer servir l'eina Autofirma.

3. Els sistemes operatius que suporta el REC són els següents:

Windows (Vista SP2, 7 SP1 i 8 o superior) [Recomanat] 

Linux (2.6 o superior) 

Mac OS X (10.6.8 o superior)

ATENCIÓ! No és compatible amb Windows 8 RT.

4. El REC suporta els navegadors següents:

Microsoft Internet Explorer (9 o superior) 

Google Chrome (4 o superior)

Apple Safari (4 o superior)

Mozilla Firefox (3.0 o superior)  

Com a norma general el certificat ha d’estar instal·lat en el sistema operatiu, excepte si s’usa el Firefox; en aquest cas, s’ha d’instal·lar al navegador.

Canals d'atenció a l'usuari del REC:

Telèfon: 060

Bústia d’atenció

Webchat (suport tècnic)

b) Presencial

Les sol·licituds i la documentació també es poden presentar presencialment a qualsevol d'aquests llocs:

- El Registre de l’IEB (Ca n’Oleo, carrer de l’Almudaina, 4, 07001 Palma).

- La resta de registres oficials: qualsevol de les oficines de registre de l’Administració autonòmica, de l’Administració General de l’Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l’Administració local.

- Correus.

 

Consultes: ensenyament@ieb.caib.es

 

 

LLISTES PROVISIONALS D'ADMESOS I EXCLOSOS (publicades el dia 19 d'agost de 2020)

Vegeu els documents més avall.

A fi d'evitar errors i, si se'n produeixen, permetre que s'esmenin dins el termini establert i en la forma escaient, els aspirants han de comprovar que no figuren en la relació d'exclosos i que, a més, consten en la d'admesos.

Els aspirants exclosos o omesos disposen d'un termini de deu dies hàbils comptadors des de l'endemà de la data de l'exposició pública de la llista provisional (del 20 d'agost al 2 de setembre), per esmenar el defecte o adjuntar els documents que siguin preceptius. Si no compleixen aquest requeriment, es considera que desisteixen de la sol·licitud.

LLISTES DEFINITIVES D'ADMESOS I EXCLOSOS (publicades el dia 17 de setembre de 2020)

Vegeu els documents més avall.

 

LLISTA PROVISIONAL D'ADMESOS AMB LA PUNTUACIÓ (publicada el dia 24 de setembre de 2020)

Vegeu el document més avall.

A partir de l'endemà de la data de publicació de la llista provisional d'admesos amb la puntuació, les persones interessades disposen d'un termini de sis dies hàbils (del 25 de setembre al 2 d'octubre) per presentar, a un registre oficial, un escrit amb les al·legacions a la puntuació obtinguda.

 

RECTIFICACIÓ de la llista provisional d'admesos amb la puntuació (publicada el dia 9 d'octubre de 2020)

Atès que s'han detectat d'ofici errades relacionades amb la puntuació provisional, es publica una rectificació de la llista provisional d'admesos amb la puntuació.

A partir de l'endemà de la data de publicació d'aquesta llista, les persones interessades disposen d'un termini de sis dies hàbils (del 13 al 20 d'octubre) per presentar, a un registre oficial, un escrit amb les al·legacions a la puntuació obtinguda.

Vegeu la llista en l'apartat "Documents".

LLISTA DEFINITIVA D'ADMESOS AMB LA PUNTUACIÓ (publicada el dia 8 de desembre de 2020)

Vegeu la llista en l'apartat "Documents".