torna

Detall de la notícia

Imatge 4272381

Grups de convivència, mesures sanitàries i protocols específics per garantir la màxima presencialitat a les aules a partir del 10 de setembre

\ Avui  es presenta l’esborrany d’instruccions del curs 2020/21 a la mesa sectorial i demà a les meses de famílies, directors i  concertada

\ El curs començarà en la data prevista al calendari escolar en l’escenari de nova normalitat, dia 10 setembre

\  Les instruccions s’han treballat a través de 14 comissions integrades per representants de tots els col·lectius educatius

\ Les instruccions preveuen tres escenaris possibles: nova normalitat, mesures restrictives i confinament

 

La Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca ha presentat avui l’esborrany de Resolució amb les mesures excepcionals de prevenció, contenció, coordinació, organització i funcionament per als centres educatius no universitaris de Balears pel proper curs 2020/21. Aquest esborrany recull el treball de les 14 comissions que han elaborat les seves propostes per als diferents nivells educatius i en tres escenaris diferents: A, nova normalitat, B, amb mesures restrictives i C, confinament. Es tracta d’una Resolució conjunta de les Conselleries d’Educació i de Salut.

Les comissions han estat integrades per representants de la Conselleria, de famílies, directors, associacions de docents, centres concertats i sindicats. A més a més els protocols han estat treballats conjuntament amb la Conselleria de  Salut per tal d’adaptar totes les propostes a les necessitats sanitàries derivades de la pandèmia. La Resolució compta amb 11 annexos que regulen els diferents escenaris i circumstàncies associades al desenvolupament del curs en estat de pandèmia.

El contingut de l’esborrany s’ha fet arribar a la Comunitat educativa i es presenta a la Mesa Sectorial d’Educació perquè hi puguin fer les aportacions corresponents i demà a les meses de directors, de famílies i de l’ensenyament concertat.

“La Conselleria no farà cap retallada entre els docents actuals dels centres” ha explicat el conseller. “És més, es preveu la incorporació de nous docents per donar resposta a les necessitats derivades de la pandèmia”. Es preveu que en acabar el mes de juliol es podrà donar la xifra de docents que s’incorporaran als centres educatius en base als plans de contingència de cada centre.

En aquests moments s’ha confeccionat la quota de professorat per al curs 2020-21 amb el mateix nombre de docents que al curs 2019-20. Aquest aspecte ja es va comunicar als representants dels centres educatius a l’hora d’obrir les quotes.

A més de la inversió per a l’increment de docents, també es destinaran fons específics a  material de protecció sanitària, programes de reforç escolar, digitalització, ajuts de menjador i reforç en la neteja dels centres.

Martí March “és evident que estam en uns moments delicats que tothom ha de fer un esforç i sé cert que tota la comunitat ho farà per assolir un bon inici de curs perquè pensam que aquest inici de curs es molt important no nomes pel que és  l’educació en si mateixa sinó per la imatge i la percepció que la societat ha de tenir de l’educació. Des de l’administració ens posam al capdavant i assumim totes les responsabilitats però pensam que tots hem de fer un esforç per intentar que la situació que vivim no sigui negativa per a l’educació”.

A partir d’avui es pot consultar l’esborrany amb tots els annexos al web de la Conselleria.

Un curs presencial

Les previsions que es manegen actualment és que si no hi ha cap canvi en l’evolució de la COVID-19 a Balears els centres educatius comencin el curs el dia previst al calendari escolar, és a dir, dia 10 de setembre i en l’escenari A, el de nova normalitat. “Normalitat absoluta, presencialitat i seguretat màximes per iniciar el curs”, ha afirmat el conseller. “Hem après molt de l’ensenyança no presencial i hem vist que és essencial per a infantil, primària, primers cursos de primària i l’educació especial i la presencialitat serà prioritària en aquests nivells educatius”.

Aquest escenari preveu classes presencials per a tot l’alumnat, amb les ràtios establertes a la normativa vigent, amb determinades restriccions de seguretat i higiene per evitar els contagis. Es reprendran també  els serveis complementaris i les activitats extraescolars.

Als grups de batxillerat es pot plantejar la combinació d’activitats  presencials i  a distància per als alumnes. Aquesta opció ha de comptar amb el vist i plau de la inspecció educativa i de la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres, i amb  l’aprovació del consell escolar.

De manera excepcional, per al curs 2020-2021, els estudis d'ESPA (Educació Secundària per a Persones Adultes)  s'impartiran en la modalitat semipresencial.

Inicialment la planificació d’horaris, de nombre de grups, i de professorat, ha de ser la que correspondria a un curs ordinari, encara que a partir d’aquesta planificació els centres puguin augmentar el nombre de grups amb la intenció de reduir les ràtios.

Els centres, amb els vist i plau de la inspecció educativa i de la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres,  i amb l’aprovació del consell escolar, podran fer torns de matí i horabaixa per cursos o etapes educatives.

Els horaris dels grups evitaran, tant com sigui possible, els moviments d’alumnat dins el centre en els canvis de classe i hauran de tendir cap a la màxima estabilitat possible dels grups-classe en una mateixa aula, facilitant que siguin els professors els que acudeixin a l'aula de referència.

En els casos excepcionals en què fos necessari, i el centre no pogués reubicar tot el seu alumnat, es procedirà a la coordinació amb les entitats locals que poden oferir espais públics municipals. Si no es poden trobar espais suficients, es podrà ampliar el nombre d'alumnes dels grups de convivència estable sempre que es garanteixi l'ús de mascareta higiènica.

Per poder fer entrades i sortides escalonades i mantenir l’horari general del centre, es podrà reduir la durada de les sessions de classe. A l’educació infantil, primària i educació especial es podran reduir de tal manera que el centre pugui disposar de 30 minuts diaris a aquest efecte i a Secundària es passarà dels 55 minuts actual a 50 minuts.

Grups estables de convivència a infantil i fins 4rt de primària: l’alumnat no du mascareta però té un lloc senyalitzat, no es poden seure cara a cara, no poden dur objectes o joguines de casa, s’elimina el mobiliari que no es imprescindible i es concentra l’activitat a l’aula.

Els  centres podran concentrar els horaris de les sessions de les matèries de la manera que considerin més convenient a fi d’aconseguir que un mateix dia intervenguin en el grup el menor nombre possible de docents.

S'afavorirà la constitució d'equips docents reduïts per a cada agrupació d'alumnes.

Es recomana agrupar les matèries de primer d’ESO per àmbits de coneixement.

Als centres de secundària les hores de lliure disposició de 1r, 2n i 3r d’ESO s’hauran d’assignar a la tutoria, a algun dels àmbits de coneixement, quan es facin, o a assignatures per desenvolupar projectes curriculars.

Els centres educatius han d’elaborar durant el mes de juliol de 2020 un Pla de contingència que inclogui l’organització de l’inici de curs i la previsió de les actuacions que s’han de dur a terme per poder fer front a les possibles eventualitats que es puguin produir durant el curs 2020-2021, d’acord amb els tres escenaris plantejats. Als annexos 10 i 11 es donen les orientacions per fer-ho.

En l’acollida del primer dia de classe, es duran a terme diverses activitats perquè l’alumnat conegui totes les mesures de protecció, prevenció i higiene que s’han d’aplicar, així com els horaris d'entrada i sortida, l’horari i el funcionament de l’espai del pati, els circuits d'entrada i sortida que els corresponen, a més de tots els aspectes que es considerin oportuns, segons el Pla d’acollida, inclòs al Pla de contingència del centre.

Així mateix aquestes mesures s’han de comunicar a les famílies abans de l’inici de curs.

La Conselleria posarà en marxa un Pla d’Acompanyament Escolar (PAE) especial per aplicar durant el primer trimestre de curs, a partir del mes d’octubre de 2020, amb l’objectiu d’ajudar els alumnes que s’hagin endarrerit amb motiu de la situació de confinament a reforçar els continguts.

Escenaris

Atesa la situació generada per la COVID-19 i la incertesa sobre la possible evolució de la pandèmia, es preveuen tres possibles escenaris que han de permetre que el sistema educatiu tengui la capacitat d’adaptació necessària a les situacions que durant el curs es puguin produir. Aquestes escenaris són:

 • Escenari A: Nova normalitat. Les classes són presencials per a tot l’alumnat, i s’han de prendre les mesures de prevenció, contenció i higiene que es determinen en el protocol corresponent. El curs s’ha de dur a terme amb les ràtios habituals, amb protocols específics de seguretat. És l’escenari que en aquest moment es planteja per a l’inici de curs.
 • Escenari B:  Amb mesures restrictives pel que fa a la distància recomanada per les autoritats sanitàries, que suposaran diferents maneres d’atendre l’alumnat, segons les etapes i els cursos en què es trobi matriculat tals com separació de grups i limitació de ràtios que poden donar lloc a una redistribució dels alumnes i els espais. En aquest escenari es contempla la presencialitat completa en les etapes d’educació infantil,  educació primària i educació especial. En els estudis d’educació secundària, batxillerat, formació professional, règim especial, i educació d’adults es poden plantejar fórmules mixtes d’alternança de presencialitat i a distància.

Amb l’objectiu de prioritzar l’atenció a l’alumnat i la reducció de ràtios es podrà suprimir, durant aquest escenari, dels horaris de tot el professorat: les hores lectives de coordinació, excepte les de direcció i les de coordinació TIC; les de reducció lectiva per als majors de 55 anys; als centres de secundària les hores dedicades a cap de departament i les de desdoblaments, així com de qualsevol altre concepte lectiu que el centre consideri es poden utilitzar també per a la nova planificació. Pel que fa al professorat de secundària es podran ampliar els horaris dels professors fins a les 21 hores lectives, el màxim de les hores establertes. Totes aquestes hores s’han de dedicar a l’atenció directa a l’alumnat.

 • Escenari C:  Confinament. En aquest escenari es planteja el tancament dels centres educatius i, per això, l’ensenyament s’haurà de dur a terme a distància. L’objectiu principal en aquest escenari serà mantenir la funció educativa de l’escola.

El pas d’un escenari a un altre vendrà determinat per l’evolució de la pandèmia, d’acord amb el que estableixin les autoritats sanitàries en cada moment. Així mateix si  les autoritats sanitàries estableixen directrius diferents que suposin altres escenaris distints d’aquests tres plantejats, caldrà adaptar-los i redefinir-los.

Es pot consultar el detall d’aquests escenaris a la resolució.

Recursos materials per al compliment de les mesures de prevenció

La Conselleria dotarà el material i els centres asseguraran la disposició en diferents punts del centre d’aigua, sabó i paper per eixugar les mans, així com gels hidroalcohòlics a les aules, o desinfectants amb activitat viricida autoritzats, i papereres.

Els alumnes han de portar les mascaretes de casa seva. Així i tot, el centre disposarà de mascaretes higièniques d’un sol ús per poder reposar les mascaretes de l'alumnat, en cas de necessitat o oblit.

El centre disposarà per al professorat i el personal d’administració i serveis de mascaretes higièniques, preferiblement reutilitzables i d'algunes mascaretes quirúrgiques, mascaretes FFP2 sense vàlvula, pantalles facials i bates d’un sol ús per a aquells casos en què un alumne que presenti símptomes no es pugui posar una mascareta quirúrgica.

Altres mesures

 • Per evitar aglomeracions, les famílies entraran dins l’edifici únicament en cas de necessitat o per indicació del professorat o de l'equip directiu.
 • Es faran servir preferentment les escales i s’establirà un aforament màxim a tots els espais del centre.
 • En tots els nivells educatius es minimitzaran els canvis d’aula dels alumnes i professors.
 • S’establirà direccionalitat als passadissos i si és possible, s'habilitarà l'entrada i la sortida del recinte per portes diferents per facilitar l'entrada i sortida esglaonada de l'alumnat.
 • Es fomentaran les activitats exteriors sempre que sigui possible. L’educació física i altres activitats similars es realitzaran prioritàriament al pati o altres espais comunitaris.
 • S’organitzaran torns per al temps d’esplai al pati a fi d’evitar el contacte físic, diferenciats per edats, tenint en compte els grups de convivència estable, en franges horàries o espais diferents.
 • El personal dels centres 0-6 anys i els infants utilitzaran un calçat diferent dins l’aula, que quedarà al centre. Es recomana una neteja diària  de bates i un ús de roba exclusiva durant la jornada laboral.
 • S’han de retirar tots els elements o objectes decoratius a l’accés de l’alumnat i famílies i que puguin sofrir una major manipulació: revistes, fulletons, calendaris…
 • Als centres es realitzarà una neteja i desinfecció de les instal·lacions mínim un cop al dia, i es reforçarà en aquells espais que ho necessitin en funció de la intensitat d’ús. Es tindrà especial atenció a les zones d’ús comú i a les superfícies de contacte més freqüents, com poms de portes, taules, mobles, passamans, sòls, telèfons, penjadors, i altres elements de similars característiques.
 • Tots els espais s’han de ventilar diàriament, el temps necessari per permetre la renovació de l’aire, un mínim de cinc minuts abans d’iniciar la jornada, després de cada canvi de classe i després de cada ús.
 • Tot l’alumnat abans d’anar a l’escola s’ha de prendre la temperatura a casa, si l'alumne té més de 37,5ºC no podrà acudir al centre.
 • Si hi ha un cas positiu al centre, les autoritats sanitàries indicaran al centre educatiu les mesures a prendre.  Algunes d’aquestes mesures estan per determinar i es faran arribar als centres educatius abans de l’inici de curs.
 • Tots els centres educatius han de habilitar un espai del centre com a sala d’aïllament per usar en cas de sospita d’un cas de COVID-19, que es pugui ventilar i estigui condicionada per poder respectar les distàncies. Hi ha d’haver tot el material de protecció dins una capsa estanca: mascaretes quirúrgiques per a l’alumne i l’adult i, per si l’alumne no es pot posar una mascareta quirúrgica, mascaretes de protecció FFP2 sense vàlvula, pantalles facials i bates d’un sol ús. 
 • Cal disposar els llocs escolars a les aules de manera que es respecti la distància interpersonal de seguretat d’un metre i mig. Si no es pot mantenir aquesta distància, s’hauran d’usar mascaretes. La disposició del mobiliari no ha de permetre que l'alumnat se situï cara a cara.
 • Es respectarà una distància d’un metre i mig entre la primera fila i la zona de treball del docent (pissarra, pantalla, pissarra electrònica, etc.). 
 • Es retirarà el mobiliari que no sigui imprescindible i es limitarà el moviment a l'aula, assenyalant el sentit de circulació de les zones de la classe. Es minimitzarà l’ús de les aules específiques per limitar al màxim els desplaçaments a l'edifici. 
 • L'ús de mascareta és obligatori en el cas de situacions en què no es pugui mantenir la distància de seguretat i durant els períodes de circulació massius al centre educatiu (sortides, entrades, desplaçament a altres aules, etc.).

Servei de Menjador

 • El consum es farà assegut a taula. S'ha d'assegurar el manteniment de la deguda distància física de 1,5 metres entre les taules una vegada que estan ocupades.
 • Es poden esglaonar els horaris del dinar i s’afavorirà el mateix torn i la mateixa àrea d’ocupació al menjador per a l’alumnat de la mateixa aula (grup de convivència estable).
 • Per als alumnes que no pertanyen a un grup estable, es disposaran al menjador de manera que mantinguin la distància interpersonal de seguretat, evitant la seva disposició en front a altres, de manera que  tot l’alumnat es disposi en la mateixa direcció o s’asseguin de manera que no hi hagi contacte cara a cara i es garanteixi el distanciament.
 • Es podran utilitzar les pròpies aules per menjar, de manera que es mantinguin els grups de convivència estable.

Servei de Transport Escolar

 • Actualment, l’ús de la mascareta és obligatòria als usuaris majors de 6 anys, abans de pujar al vehicle i durant el trajecte fins arribar al centre educatiu o parada. El fet de no dur la mascareta, implicarà no tenir accés al servei. Per això el servei de transport haurà de disposar de mascaretes per proporcionar en cas d'oblit.
 • S’assignarà i s’organitzarà la distribució dels alumnes dins el transport, combinant les edats dels usuaris amb els grups de convivència estable i limitant les interaccions físiques. Es prestarà especial atenció a l’habilitació d’espais per a persones amb discapacitat.
 • Els alumnes esperaran en les parades, mantenint les distàncies i en ordre per accedir al vehicle en fila i per la porta de davant, amb la distribució prevista des de darrera cap endavant. La baixada es farà en l’ordre invers, sense aglomeracions, en calma i evitant contactes. 
 • Caldrà tenir en compte els horaris de les rutes i centres escolars. S’haurà de preveure que aquesta situació implicarà més temps en les entrades i sortides del servei.
 • Els alumnes abans de pujar i baixar del vehicle  hauran de rentar-se les mans amb gel hidroalcohòlic. L’empresa haurà de dur gel hidroalcohòlic i serà l’encarregada de dur a terme les mesures de seguretat, neteja, ventilació i desinfecció del vehicle, entre torns o rutes i seguint la normativa vigent en quant l’ús dels productes autoritzats per les autoritats sanitàries.

Pla de Digitalització de contingència

Les mesures que es proposen en aquestes  instruccions formen part d’un Pla Digital de Contingència; si bé al llarg del curs i a llarg termini formaran part d’un futur Pla de Digitalització de Centres que comporti experiències d’innovació i millora educativa.

Els centres educatius, els docents, l’alumnat i les famílies hauran d’afrontar els següents objectius a curt termini:

 • Elecció d’un entorn digital: els centres docents han de tenir activat un entorn digital a cadascuna de les etapes educatives (o cicles) que permeti la gestió de professors i alumnes en un entorn segur. Una vegada triat l’entorn digital que fa servir el centre s’han de crear usuaris per al professorat i per a l’alumnat.

 • Creació d’aules digitals: L’alumnat dels centres educatius, a partir de segon cicle de primària (4t EP) i endavant, hauran de tenir a la seva disposició aules digitals creades per a cadascuna de les àrees, matèries, àmbits, mòduls o organitzacions curriculars determinades per cada centre, a dins l’entorn digital elegit. Així, cada centre decidirà, per etapa educativa (o cicle), quines aules digitals vol emprar i la forma de centralitzar-les. L’organització d’aquestes dependrà de la pròpia estructura del centre. En qualsevol cas, s’ha de garantir que en cada grup d’alumnes s’empri una única plataforma digital per a totes les matèries.

 • Es recomana programar, de forma habitual, activitats en les diferents aules virtuals que requereixin el maneig de diverses eines digitals per consolidar la competència digital bàsica (dels docents, de l’alumnat i de les famílies) en previsió dels possibles escenaris de semipresencialitat o confinament totals.

 • Formació adreçada a equips directius, coordinadors TIC dels centres i docents

 • Formació per a l’alumnat: durant els primers dies del curs s’hauran de preveure activitats formatives per garantir que l’alumnat assoleix una competència digital bàsica per poder funcionar en l’entorn elegit i que garanteixi que, en cas de no poder seguir amb la presencialitat de les classes, pugui desfer-se amb certa facilitat amb aquestes eines.

 • Assessorament a famílies: a banda de la formació disponible als webs institucionals, els centres vetllaran per oferir informació senzilla que permeti per aconseguir una aproximació de les famílies als entorns digitals emprats pels seus fills i filles. Es tendrà una especial atenció a les famílies amb alumnat d’educació infantil i primer cicle de primària, ja que en aquests casos, el seguiment de la vida d’aula requereix d’una alfabetització digital mínima de les seves famílies. S’ha de facilitar l’alta al GestIB famílies així com fer-los coneixedors de les seves utilitats i sessions de formació i informació d’altres aspectes que preocupen a les famílies tals i com l’accés a diversos continguts, seguretat, abús de pantalles, etc.

 • Connectivitat: De la mateixa manera que es va fer durant el tercer trimestre del curs 19-20, cal fer una detecció i seguiment de l’alumnat amb problemes de connectivitat.

Aquestes mesures són les imprescindibles per a l’inici de curs. El Pla de Digitalització compta amb més mesures a mig i llarg termini que van més enllà del pla de contingència per aplicar a l’inici del curs.