vuelve

Detalle de la noticia

Imatge 4271470

El formulari es va crear fent un recull d'informació segons la demanda del Ministeri d'Afers Socials i Agenda 2030 dins el "Documento técnico de recomendaciones para la actuación del voluntariado ante la crisis por Covid-19".

Desenvolupament del Mapa del Voluntariat:

El Mapa del Voluntariat apareix com una de les recomanacions dins el document “Documento técnico de recomendaciones para la actuación del voluntariado del voluntariado ante la crisis por Covid-19 y el estado de alarma” del 16 de abril de 2020.

El Mapa de Voluntariat ha d’incloure: el registre d’entitats, les activitats que desenvolupen, el nombre d’efectius, la diversificació de suports i formes possibles de donar cobertura (presencial o telemàtica).

La DGPiV el 22 d’abril de 2020 va crear i va enviar un formulari, seguint les recomanacions del document tècnic esmentat, a tots els ajuntaments, consells insulars i entitats de voluntariat de les Illes Balears.

L’objectiu era poder tenir una fotografia que ens permeti donar visibilitat a la feina feta dins el període de l’estat d’alarma, saber quina ha estat la resposta de la societat durant la situació d’excepcionalitat i que ens pugui orientar sobre possibles iniciatives a fer de cara al futur.

La DGPiV el dia 26 de juny de 2020 a les 11 hores va convocar una reunió, amb tots els membres involucrats amb el Mapa del Voluntariat , per posar en comú tota la informació obtinguda de les entitats de voluntariat. La informació va ser extreta de les distintes preguntes realitzades al formulari. Quedant a l’espera de la informació dels ajuntaments.

Adjuntam la Proposta del Mapa del Voluntariat de les IB durant l’estat d’alarma Covid-19 (ENTITATS) i Acta de la reunió.