torna

Detall de la notícia

Consulta telemàtica de l'estat administratiu d'expedients de subvenció de la Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic

La consulta és un tràmit telemàtic en el qual s'introdueix el NIF del beneficiari i el número de registre d'entrada o el número d'expedient (només és necessari introduir-ne un, o bé el número de registre d'entrada o bé el número d'expedient) i informa mitjançant un document PDF de l'estat administratiu en el qual es troba l'expedient.

El número de registre es pot trobar en els llocs següents:

· Per a persones físiques que hagin fet la tramitació en paper, el número de registre és el que figura en la mecanització del registre d'entrada, que figura a la còpia per a l'interessat de la sol·licitud.
 
· Per a la tramitació telemàtica, es pot trobar en l'apartat A, que figura en el justificant d'enviament que genera el tràmit telemàtic  (ENV/*****/2020). 

Nota important: La resposta a la consulta sobre l’estat del vostre expedient és merament informativa, no té cap valor jurídic.

Enllaços