torna

Detall de la notícia

Imatge 4185287

COVID-19:Aprovada la resolució amb les instruccions per adequar els criteris de promoció i titulació de l'alumnat de secundària i batxillerat

La promoció de curs serà la norma general a totes les etapes i la titulació la pràctica habitual a 4t d’ESO i 2n de batxillerat

El nombre de matèries suspeses no serà una limitació per a la promoció o titulació de l’alumnat.

La Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca ha enviat avui als centres educatius les instruccions que adeqüen els criteris de promoció i titulació dels alumnes de l’educació secundària obligatòria i del batxillerat de les Illes Balears a l’Ordre dictada pel Ministeri sobre aquesta matèria el passat 22 d’abril i per la qual s’estableixen el marc i les directrius d’actuació per al tercer trimestre del curs 2019-2020 i l’inici del curs 2020-2021. Aquestes instruccions formen part d’una Resolució que es publicarà dissabte 2 de maig al BOIB.

Promoció i titulació

  • La promoció de curs serà la norma general en totes les etapes i la titulació serà la pràctica habitual a 4t d’ESO i 2n de batxillerat.
  • El nombre de matèries suspeses no serà una limitació per a la promoció o titulació dels alumnes. Per tant, aquest nombre no pot ser un criteri determinant per a la no promoció o la no titulació.

Procés de decisió

  • La decisió sobre la promoció de curs o la titulació serà integrada i estarà basada en la progressió de l’alumne i en la consecució dels objectius generals de l’etapa i el desenvolupament de les competències clau per davant dels objectius d’avaluació específics de cada matèria. Per prendre la decisió, l’equip docent haurà de tenir especialment en compte la maduresa de l’alumne i les possibilitats de continuar els seus estudis amb èxit.
  • Aquesta decisió s’ha de prendre de manera col·legiada per l'equip docent, preferentment per consens o, si no és possible, per majoria simple i vot de qualitat del tutor en cas d’empat. Cada professor titular tendrà només un vot, independentment del nombre de matèries que imparteixi a l’alumne.
  • La decisió sobre la promoció o la titulació s’ha de prendre a la convocatòria ordinària, sense perjudici que, si resulta negativa, a la convocatòria extraordinària es pugui modificar a partir de les qualificacions de l’avaluació extraordinària.
  • La repetició es considerarà una mesura de caràcter excepcional, que s'adoptarà en funció de l'evolució acadèmica de l'alumne durant el període previ a la suspensió de l'activitat lectiva presencial. També es tindran en compte, exclusivament de forma positiva, les activitats, tasques i exàmens realitzats durant el període de suspensió de les activitats lectives presencials.
  • Atès el seu caràcter excepcional, aquesta mesura només es podrà acordar quan es justifiqui, convenientment i per escrit, que és la més favorable per a l’alumne un cop s’hagin tengut en compte totes les alternatives possibles. En aquest cas, l’equip docent haurà d’elaborar un programa de reforç i de recuperació per a aquests alumnes.

Matèries suspeses

  • Les matèries avaluades negativament a la convocatòria ordinària (tant siguin del curs actual com de cursos anteriors) es podran recuperar a la convocatòria extraordinària. En el cas d’obtenir el títol a la convocatòria ordinària, no es podran recuperar les matèries suspeses.
  • Les matèries avaluades negativament a la convocatòria extraordinària, s’hauran de recuperar el curs següent.

Informe individual

  • Complementant la documentació habitual que es genera a final de curs, l’equip docent haurà d’emetre un informe individual per valorar la tasca realitzada per cada alumne durant el confinament, en el qual s’inclouran les mancances que se’n derivin.