torna

Detall de la notícia

Funcionament en línia del Servei de Dipositaria

Amb l'esperit constant de facilitar la relació de la Ciutadania amb l'Administració, el Servei de Dipositaria ha modificat la metodologia de treball i ampliat les possibilitats de gestió de documentació:

- La Dipositaria ha establert mètodes en línia, plenament electrònics i telemàtics, que permeten a les empreses interessades tant l'aportació com la retirada de fiances sense necessitat de desplaçaments en persona ni a la Dipositaria ni a l'Advocacia de la Comunitat.

- La tramitació electrònica en línia és la prioritària. Només es podran fer tràmits presencials en el Registre de la Dipositaria de la Direcció General de Tresor, Política Financera i Patrimoni en casos imprescindibles i sempre amb cita prèvia.

- El avals bancaris i els certificats d’assegurança de caució s'admetran preferentment en pdf. Hauran d'estar signats electrònicament (per les persones apoderades de l'entitat emissora) amb el corresponent codi de verificació. S’hauran de lliurar per correu electrònic a l'adreça de correu electrònic dipositaria@caib.es, que tramitarà d’ofici la validació dels poders amb l’Advocacia de la CAIB. Una vegada registrats, la Dipositaria lliurarà per correu electrònic a la interessada dues còpies signades electrònicament del resguard de Registre (Model 802), una per la interessada i altra perquè aquesta la lliuri a l'òrgan gestor.

 - Pel que fa als dipòsits en metàl·lic, es tramiten igualment 100% en línia, per la qual cosa us podeu posar en contacte amb dipositaria@caib.es per a la seva tramitació no presencial.

- S'ha establert un tràmit nou d'emissió d'un certificat de renúncia a l'execució de fiances per substituir la recollida en mà dels documents originals de fiances ja cancel·lades (Avals bancaris o certificats d'assegurances). El certificat, amb signatura electrònica de la directora general, es lliura a la carpeta ciutadana de l'empresa de forma que el pugui fer arribar al banc o asseguradora i cancel·lar la garantia.

 

Pregam que romangueu atents a la informació publicada a aquesta pàgina, atès que s'actualitza sovint.