torna

Detall de la notícia

Fase d'audiència i informació pública de l'avantprojecte de Decret Legislatiu pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei 12/2016, de 17 d'agost, d'Avaluació Ambiental de les Illes Balears

En aplicació de la Disposició final tercera de la Llei 9/2018, de 31 de juliol, per la qual es modifica la Llei 12/2016, de 17 d’agost, d’avaluació ambiental de les Illes Balears, s'ha elaborat el present text refós de la Llei 12/2016, de 17 d’agost, d’avaluació ambiental de les Illes Balears. Així mateix, s’incorporen el contingut de la STC dictada el 3 d’octubre de 2019.

Informació sobre el tràmit d’informació pública

D’acord amb la Resolució del conseller de Medi Ambient i Territori de 17 d’octubre de 2019, s’ha obert un procés d’informació pública, mitjançant el qual tots els ciutadans poden informar-se de l'avantprojecte de decret legislatiu i incorporar-hi les seves propostes i suggeriments.

Les al·legacions s’han de presentar a la seu de la conselleria de Medi Ambient i Territori adreçades a la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears ( carrer Gremi Corredors, 10, polígon Son Rossinyol, Palma), o a qualsevol dels llocs que determina l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de  procediment administratiu comú de les administracions públiques, i han d’anar adreçades a la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears.

Igualment s’ha habilitat la possibilitat de presentar al·legacions per mitjans telemàtics a través de l’apartat “Participació en l’elaboració normativa” de la pàgina web del Portal de Participació Ciutadana del Govern de les Illes Balears. accés directe a través del següent enllaç.

S'adjunta l'avantprojecte i la memória d'anàlisi d'impacte normatiu inicial.