torna

Detall de la notícia

Imatge 3907189

Programa "Accions de sensibilització per a la promoció de la igualtat i la prevenció de la violència masclista als centres educatius. Any 2019". NOVETAT (18-10-2019) - Publicació llista definitiva de centres admesos i exclosos

Aquest programa es desenvolupa mitjançant la col·laboració de l’Institut per a la Convivència i l’Èxit Escolar i l’Institut Balear de la Dona, i es finança a través del Ministeri de la Presidència, Relacions amb les Corts i Igualtat mitjançant el Pacte d’Estat contra la Violència de Gènere, a través de l’Institut Balear de la Dona.

El programa cerca el disseny, la implementació i l’avaluació d’accions de sensibilització i prevenció de les diferents formes de violència contra les dones entorn d’una data tan significativa com el 25 de Novembre, Dia Internacional contra la Violència Masclista.

Poden participar en aquesta convocatòria els centres docents de titularitat pública que imparteixen ensenyaments no universitaris de les Illes Balears, regulats per la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació.

Poden participar-hi només aquells centres que hagin nomenat un o una docent registrada com a agent de coeducació. Aquesta informació es verificarà mitjançant el GESTIB.

Objectius

Els objectius que es volen aconseguir amb aquest programa són els següents:

  • Prevenir les violències masclistes en totes les etapes educatives.
  • Sensibilitzar els infants i joves per generar canvis i modificacions en les seves actituds que permetin avançar cap a l’erradicació de les violències masclistes.
  • Dotar d’eines i instruments per fer una detecció dels primers indicis en una relació afectivosexual no igualitària.
  • Fomentar l’aprenentatge de mètodes no violents per a la resolució de conflictes en els centres escolars, així com la introducció d’una perspectiva de gènere que eradiqui tot tipus de violència envers les dones.
  • Visibilitzar la violència cap a les dones lesbianes, bisexuals i transsexuals.

 

El programa disposa d’un pressupost de 380.000 €, repartits entre els centres seleccionats, amb un màxim de 2.000 € per centre. Excepcionalment, el límit per centre es pot ampliar fins als 4.000 € en qualsevol dels supòsits següents, seguint l’ordre de prioritat següent: tenir un pla d’igualtat aprovat; haver participat en el programa “Cap a la coeducació als centres educatius”; haver indicat a la memòria de convivència del curs 2018-2019 la realització d’accions per afavorir la promoció de la igualtat i la prevenció de la violència masclista.

Termini de presentació de sol·licituds

Fins al dia 7 d’octubre de 2019.

Més informació

Per a més informació, consultau el web de l’Institut per a la Convivència i l’Èxit Escolar, apartat “Igualtat i dona” (http://convivexit.caib.es).

Novetats

  • Ahir, 10 d’octubre, es va publicar la llista provisional de centres admesos i exclosos del Programa. Els centres que han d’esmenar la sol·licitud tenen dos dies hàbils per fer-ho (fins al dilluns 14 d’octubre inclòs).

En breu es publicarà al BOIB una ampliació del termini de presentació de sol·licituds. Durant el nou període es podran presentar sol·licituds de centres que no hagin registrat la sol·licitud de participació dins del termini establert, com també els centres seleccionats a la llista provisional apareguda a la web de l’ Institut per a la Convivència i l’Èxit Escolar, que no han exhaurit la totalitat del màxim pressupostat segons criteris del punt 4.

El criteri per a atorgar les aportacions econòmiques seran: ordre i hora de registre de la sol·licitud fins a l’exhauriment dels doblers pressupostats.

  • Ampliació del termini de presentació de sol·licituds fins al dia 18 d'octubre.
  • Publicació llista definitiva de centres admesos i exclosos.