torna

Detall de la notícia

Tràmit d'informació pública del Projecte d'ordre per la qual es regula la fitxa notarial de determinats supòsits de l'impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats i de l'impost sobre successions i donacions

 El 18 de juliol de 2018 la consellera d’Hisenda i Administracions Públiques  va aprovar una Resolució per la qual s’acorda l’inici del procediment del Projecte d’ordre per la qual es regula la fitxa notarial per a determinats supòsits de l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats i de l’impost sobre successions i donacions.

Al llarg de la tramitació, aquest Projecte d’ordre ha estat objecte de modificacions substancials, en especial, la relativa a la modificació mitjançant la disposició final segona, de l’Ordre del conseller d’Economia i Hisenda de 28 de desembre de 2009, per la qual es regula el procediment de pagament i presentació de documentació amb transcendència tributària per via telemàtica.

Per tot això, d’acord amb allò que disposa l’article 58 de la Llei 1/2019, de 31 de gener, del Govern de les Illes Balears, es sotmet de nou a informació pública el Projecte d’ordre esmentat, durant un termini de deu dies hàbils comptadors des de l’endemà d’haver-se publicat l’anunci en el Butlletí Oficial de les Illes Balears. Anunci de 24 de juliol de 2019 publicat al BOIB núm. 103 de 27 de juliol de 2019.

Durant aquest termini el Projecte esmentat es pot consultar en les webs http://hisendaiaapp.caib.es i http://participaciociutadana.caib.es i en el Departament Jurídic i Administratiu, adscrit a la Secretaria General de la Conselleria d’Hisenda i Relacions Exteriors, ubicat al carrer del Palau Reial, 17, de Palma. Les al·legacions s’han de presentar preferentment per mitjans telemàtics mitjançant l’apartat «Participació en l’elaboració de normativa» de la web http://participaciociutadana.caib.es, abans esmentada, o a la seu de la Secretaria General de la Conselleria d’Hisenda i Administracions Públiques, o a qualsevol dels llocs que determina l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. Aquest procés participatiu romandrà obert fins al dia 20 d'agost de 2019 (Inclòs).

 La proposta normativa pretén assolir un objectiu doble: d'una banda, millorar el control tributari i fer més eficient la tasca de verificació del compliment de les obligacions tributàries de la ciutadania que desenvolupa l'Agència Tributària de les Illes Balears, i, de l'altra, facilitar als obligats tributaris el compliment esmentat mitjançant dues mesures concretes:

 —      La primera mesura consisteix a suprimir, en determinats supòsits, l'obligació que té el notari de trametre la còpia autoritzada a què es refereix l'article 79.2 del Text refós de les disposicions legals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en matèria de tributs cedits per l'Estat.

—      La segona mesura consisteix a posar a disposició del contribuent un esborrany de declaració liquidació emplenat per l'Administració sobre la base de les dades de la declaració informativa notarial.

 Aquestes mesures permeten la reducció dels costs indirectes derivats del compliment de les obligacions formals establertes, alhora que l'obligat tributari veu reforçada la seguretat jurídica davant de l'Administració tributària.