vuelve

Detalle de la noticia

Imatge 3837143

Programa Centres Educatius Promotors de la Salut

Descripció del programa

El Programa Centres Educatius Promotors de la Salut es basa en la integració de la promoció i l’educació per a la salut en la vida del centre educatiu i, per tant, en la vida de les persones que formen la comunitat educativa. Consisteix a treballar els principals eixos temàtics relacionats amb la salut i el benestar, des d’una perspectiva holística, i preveure les actuacions en els àmbits d’intervenció pedagògica i de gestió del centre educatiu.

Els eixos temàtics de promoció i educació de la salut són: alimentació saludable i vida activa, benestar i salut emocional, prevenció de les addiccions, educació efectiva i sexual i seguretat i prevenció de riscs. Aquest curs 2020-2021 es prioritzaran els eixos de benestar i salut emocional i de seguretat i prevenció de riscs amb la finalitat de crear entorns escolar saludables i el més segurs possibles, tant físicament com emocionalment.

Els centres CEPS constitueixen una comissió de salut i nomenen una persona coordinadora.

El Programa CEPS, com a programa de formació i innovació educativa, inclou formació permanent per al professorat:  formació inicial i formació contínua


Persones destinatàries

Centres educatius sostinguts amb fons públics dependents de la Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca de les Illes Balears que imparteixen educació infantil, educació primària i educació secundària obligatòria.


Contactes del Servei que coordina el programa

Servei d’Innovació Educativa

Telèfon: 971 17 77 81 - 971 17 78 00/extensió 62317.

Adreça electrònica: sie@dgpice.caib.es

 

 

Altres recursos: