torna

Detall de la notícia

Imatge 3737058

Ajut públic destinat a promoure actuacions d'inversió per a la modernització de l'estructura digital de l'activitat industrial (2021)

Adreçat  a la promoció i implantació de la digitalització i el conjunt de tècniques i equips informàtics que permeten comunicar-se a distància per via electrònica (TIC) de les empreses industrials situades dins l'àmbit territorial de les Illes Balears.

Consisteix en dos programes destinats a l'adquisició d'actius fixos i l'adquisició d'inversions immaterials associades al procés industrial, que hagin de ser utilitzats o entrar en funcionament per primera vegada.

BENEFICIARIS:

Empreses de caràcter industrial amb els epígrafs de l'impost sobre activitats econòmiques (IAE) inclosos en les divisions 2, 3, 4 i 691.2 de la secció primera corresponent a activitats empresarials, i que estiguin inscrites en la divisió A corresponent a establiments i activitats industrials del Registre Integrat Industrial, o en el Registre Miner de les Illes Balears de la Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica. També són beneficiàries les empreses incloses en el grup 504 de l’IAE de la secció primera corresponent a activitats empresarials, i que estiguin inscrites en la divisió B del registre integral industrial corresponent a les empreses de serveis relatives a l’activitat industrial.

Queden excloses les societats públiques i entitats de dret públic, així com qualsevol empresa o organització en què la participació d'aquests ens sigui majoritària. A més, també queden excloses les Unions temporals d'Empreses (UTE's).


TERMINIS:

 

  • TERMINI D'INVERSIONS SUBVENCIONABLES:

Són subvencionables les inversions instal·lades, en funcionament, facturades i pagades en el període comprès entre el 2 d’octubre de 2020 i el 10 de novembre de 2021, ambdós inclosos.

  • TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS:

És d'un mes començarà dia 08 de juny de 2021 a les 00:00 hores fins dia 08 de juliol de 2021 a les 23.59 hores.

El termini per presentar les sol·licituds és d’un mes, o fins que s'exhaureixi la quantia econòmica assignada en aquesta convocatòria. Aquest termini d’un mes començarà el desè dia natural comptador des de l'endemà a la publicació d'aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Per a la concessió de l’ajut s’aplicarà un criteri de resolució per rigorós ordre d’entrada de les sol·licituds. En cas que la sol·licitud presenti anomalies, la data d’esmena determinarà l’ordre d’entrada.

  • TERMINI DE PRESENTACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ:

El termini per justificar la realització de les activitats subvencionades finalitza l'11 de novembre de 2021, o en la data que estableixi la Resolució de concessió, si és posterior.


ACTUACIONS SUBVENCIONABLES (consultau en la Resolució les actuacions excloses de subvenció):

Programa I.  Disseny i innovació:

a) Cost de contractació a entitats externes de projectes de digitalització del sistema productiu, com ara la implantació de tecnologies que permeten la hibridació del món físic i el digital, tecnologies de la comunicació i tractament de les dades i tecnologies que permetin dotar d'intel·ligència i control, que puguin ser útils per desenvolupar nous productes, processos o serveis, o permetin millorar considerablement els ja existents.

b) Cost de contractació a entitats externes d'elements digitals associats a comerç electrònic (disseny de pàgines i entorns web).

c) Cost de contractació de consultoria pel  disseny de plans de transformació digital amb l'objectiu d'impulsar la transformació digital de la indústria balear. Aquest plans no són plans d'implementació de tecnologies, sinó de consultoria per a definir i dissenyar plans de transformació digital. 

Programa II. Producció i logística:

Adquisició tant material com immaterial destinada a la digitalització del sistema productiu, com puguin ser ordinadors, SAI, PDA, equips de diagnosi, impressores, impressores 3D, perifèrics i similars, així com el programari (software) i TIC relacionat amb aquests.


QUANTIES DE L'AJUT:

Per al programa I. Disseny i innovació:

Aquestes ajudes s'han d'instrumentar en forma de subvencions del 50% de l'import de la factura (IVA exclòs) de les despeses d'adquisició dels actius, documentació tècnica i inversions incloses en el punt 4.1 de l'apartat segon de la convocatòria, en el qual la suma de totes les despeses subvencionables siguin igual o superior a 2.000 euros, IVA exclòs.

L'import màxim subvencionable d'aquest programa és de 6.000 euros per beneficiari.

Per al programa II. Producció i logística:

Aquestes ajudes s'han d'instrumentar en forma de subvencions del 50 % de l'import de la factura (IVA exclòs) de les despeses d'adquisició dels actius, documentació tècnica i inversions incloses en el punt 4.2 de l'apartat segon de la convocatòria, en el qual la suma de totes les despeses subvencionables sigui igual o superior a 4.000 euros, IVA exclòs.

L'import màxim subvencionable d'aquest programa és de 23.000 euros per beneficiari.


PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS:

La tramitació de la sol·licitud s'ha de presentar OBLIGATÒRIAMENT PER VIA TELEMÀTICA.

IMPORTANT:  

La sol·licitud a adjuntar en el tràmit ha de ser original. Es considera original si està firmada digitalment pel titular o pel representant legal.

- El document firmat digitalment i escanejat amb posterioritat NO és un sistema de firma vàlid.

-  La firma manuscrita escanejada NO és un sistema de firma vàlid.

SIGNATURA DIGITAL DE DOCUMENTS:

Per signar electrònicament un document que s'hagi de presentar en la Comunitat de les Illes Balears, ha d'estar en format PDF. Per signar un document PDF és necessari disposar d'un certificat digital o d'un DNI electrònic.

Les eines gratuïtes que recomanam per firmar PDF són:

• El programa Adobe Reader DC: https://get.adobe.com/es/reader/

Podeu consultar el següent manual "Firmar un document pdf amb Adobe Reader"

• El programa Autofirma de l’Administració General de l’Estat:    http://firmaelectronica.gob.es/Home/Descargas.html


 

ENLLAÇ A LA FITXA DEL PROCEDIMENT