torna

Detall de la notícia

Imatge 3728012

Convocades una vintena de places de professor de l'Institut d'Ensenyaments a Distància de les Illes Balears (IEDIB)

El 2019/20 s’ampliarà l’oferta d’FP a distància de l’IEDIB, incorporant 5 cicles

També s’oferiran  els nivells bàsics d’anglès, alemany i espanyol per a estrangers de l’Escola Oficial d’Idiomes

 

La Conselleria d’Educació i Universitat ha publicat la convocatòria pública per cobrir, en comissió de serveis, una vintena de places de professor de l’Institut d’Ensenyaments a Distància de les Illes Balears (IEDIB).

Cal tenir en compte que el proper curs 2019/20 s’ampliarà  l’oferta formativa de l’IEDIB, per la qual cosa es necessita un cap d’estudis adjunt d’FP i l’ampliació de professorat especialista. En concret s’incorporen els següents cicles:

  • CFGM d’atenció a persones en situació de dependència
  • CFGM d’instal·lacions elèctriques i automàtiques
  • CFGM d’emergències sanitàries
  • CFGM de sistemes microinformàtics i xarxes
  • CFGS d’administració de sistemes informàtics en xarxa

Així mateix, es començaran a impartir els nivells bàsic I i II dels idiomes anglès i alemany, i espanyol per a estrangers de l’Escola Oficial d’Idiomes.

Places a proveir en comissió de serveis:

1. Especialitat: Alemany. Matèries assignades: Segona llengua estrangera (alemany) I, Segona llengua estrangera (alemany) II i Alemany PBAU.Nombre de places: 0,5

2. Especialitat: Alemany (cos de professors d’escola oficial d’idiomes). Nivell bàsic A1, Nivell bàsic A2, Preparació prova certificació del nivell intermedi B2. Nombre de places: 0,5

3. Especialitat: Anglès (cos de professors d’escola oficial d’idiomes). Nivell bàsic A1, Nivell bàsic A2, Preparació prova certificació del nivell intermedi B2. Nombre de places: 0,5

4. Especialitat: Automoció. Mòduls assignats: Manteniment mecànic preventiu del vehicle. Nombre de places: 0,25

5. Especialitat: Castellà (cos de professors d’escola oficial d’idiomes). Nivell bàsic A1, Nivell bàsic A2, Preparació prova certificació del nivell bàsic A2.Nombre de places: 0,5

6. Especialitat: FOL. Mòduls assignats: Formació i orientació laboral. Nombre de places: 0,5

7. Especialitat: Francès. Matèries assignades: Segona llengua estrangera (francès) I, Segona llengua estrangera (francès) II i Francès II PBAU . Nombre de places: 0,5

8. Especialitat: Informàtica. Matèries assignades: Tecnologies de la informació i la comunicació I i Tecnologies de la informació i la comunicació II. Altres tasques: manteniment aula virtual. Nombre de places: 1

9. Especialitat: Informàtica. Mòduls assignats: Xarxes locals, Seguretat informàtica, Aplicacions web, Sistemes operatius en xarxa, Serveis en xarxa, Gestió de bases de dades 5p, Llenguatges de marca i sistemes de gestió d’informació, Administració de sistemes operatius, Serveis de xarxa i Internet 6s, Implantació d’aplicacions web, Administració de sistemes gestors de bases de dades, Seguretat i alta disponibilitat. Nombre de places: 4

10. Especialitat: Instal·lacions electrotècniques. Mòduls assignats:  Automatismes  industrials, Màquines elèctriques, Instal·lacions domòtiques, Instal·lacions elèctriques interiors, Infraestructures comunes de telecomunicacions en habitatges i edificis. Nombre de places: 2

11. Especialitat: Intervenció sociocomunitària. Mòduls assignats: Organització de l’atenció a les persones en situació de dependència, destreses socials i característiques i necessitats de les persones en situació de dependencia. Nombre de places: 1

12. Especialitat: Llatí i/o Grec/ Cultura clàssica. Matèries assignades: Llatí I, Grec I, Llatí II, Llatí PBAU Grec II i Grec II PBAU. Nombre de places: 1,5

13. Especialitat: Procediments sanitaris i assistencials. Mòduls assignats:  Dotació sanitària, Teleemergències, Atenció higiénica. Primers auxilis, Atenció sanitària, Atenció sanitària inicial en situacions d’emergència. Nombre de places: 2

14. Especialitat: Processos sanitaris. Mòduls assignats: Suport psicològic en situacions d’emergència, Atenció sanitària especial en situacions d’emergència, Plans d’emergències i dispositius de riscs previsibles, Anatomofisiologia i patologia bàsiques, Logística sanitària en emergències, d’emergència, Evacuació i trasllat de pacients. Nombre de places: 2

15. Especialitat: Serveis a la comunitat: Mòduls assignats: Atenció i suport psicosocial, suport domiciliari, teleassistència, suport a la comunicació. Nombre de places: 1

16. Especialitat: Sistemes electrotècnics i automàtics: Mòduls assignats:  Electrònica, Instal·lacions de distribució, Instal·lacions solars fotovoltàiques. Nombre de places: 1

17. Especialitat: Sistemes i aplicacions informàtiques. Mòduls assignats:  Muntatge i manteniment d’equips, Aplicacions ofimàtiques, Sistemes operatius monoestació, Implantació de sistemes operatius, Planificació i administració de xarxes, Fonaments de maquinari. Nombre de places: 2

Les places s’assignaran en comissió de serveis a funcionaris de carrera per mitjà d’un concurs de mèrits. Les comissions seran prorrogables, però amb una limitació temporal. Els professors rebran una formació específica en ensenyaments a distància en entorns virtuals, en tutorització i dinamització d’aules virtuals, etc.

Una formació flexible i compatible

L’IEDIB es va posar en funcionament a l’inici de l’actual curs escolar 2018/19 després de revisar l’oferta pública d’ensenyament a distància i concloure que s’havia de potenciar. L’IEDIB es caracteritza per la diversitat, la flexibilitat i per afavorir la compatibilització amb altres estudis o amb l’activitat laboral a totes aquelles persones que, per diferents motius (càrregues familiars, situacions laborals, impossibilitat d’accedir a un centre presencial, mesures privatives de llibertat, problemes de salut...), vulguin estudiar de manera no presencial y es dur a terme en un entorn de treball a distància a través d’Internet amb la incorporació dels models pedagògics més avançats.

Actualment es poden cursar: batxillerat a distància de totes les modalitats; el programa Xarxa; preparació per a la PBAU i/o la prova lliure de batxillerat; preparació per a l’accés a la Universitat per a majors de 25 anys, i el grau mitjà d’FP de Persones en situació de dependència.

 El model formatiu de l’IEDIB es basarà en un model en el qual l’alumne du a terme la seva activitat en xarxa i a la xarxa i pot disposar d’assessorament presencial al centre col·laborador. L’alumne esdevé el centre del model i del procés d’aprenentatge, que es basarà en la interacció, el suport i la cooperació mitjançant l’entorn virtual d’aprenentatge.

L’IEDIB compta actualment amb 14 centres col·laboradors, tots ells instituts de secundària, a totes les Illes on es poden fer els exàmens de batxillerat i tramitar la matrícula. 

Més informació: https://iedib.net/wordpress/