torna

Detall de la notícia

Convocatòria d'ajudes a la inversió en instal·lacions fotovoltaiques situades a les Illes Balears

L'IDAE obre una línia d'ajuts que té com a finalitat impulsar el desenvolupament de la generació elèctrica renovable insular, dotant els inversors de la capacitat financera necessària per al desenvolupament de projectes de tecnologia solar fotovoltaica.

La Convocatòria destinarà 40 M € a la promoció de projectes de generació elèctrica amb energia solar fotovoltaica a Balears.

Els ajuts s'atorgaran a través d'una subvenció a fons perdut, amb càrrec al FEDER, que serà percebuda pel beneficiari, amb caràcter definitiu, un cop es verifiqui l'execució del projecte, es certifiqui la inversió i la sol·licitud de pagament sigui acceptada per l'autoritat de gestió FEDER. A fi de facilitar el finançament dels projectes, el 100% de l'ajut concedit es pot anticipar al beneficiari.

Tipologia d'actuacions objecte dels ajuts: La present convocatòria es circumscriu a les activitats de construcció i posada en marxa d'instal·lacions de generació d'energia elèctrica a partir de tecnologia solar fotovoltaica de potència instal·lada superior o igual a 100 kWp, segons la definició de l'article 3 del Reial Decret 413/2014, de 6 de juny, pel qual es regula l'activitat de producció d'energia elèctrica a partir de fonts d'energia renovables, cogeneració i residus.L'àmbit geogràfic dels projectes que optin als ajuts que es concedeixin és el de les Balears.

Més informació: Per a qualsevol dubte o aclariment, dirigir-se al Servei d'Informació al Ciutadà en Eficiència Energètica i Energies Renovables (SICER) a través del correu ciudadano@idae.es, el correu postal de l'Institut, c / Fusta 8, 28004-Madrid, o el telèfon 913 14 66 73 en horari de 10 a 14 hores de dilluns a divendres.