torna

Detall de la notícia

Imatge 3635556

Ampliació del termini del concurs fins el 13 de maig

L’IBAVI destina sòls públics amb els respectius projectes arquitectònics, per a l’autopromoció, construcció i gestió d’habitatges protegits en cessió d’ús per un termini de 75 anys, fins a un màxim de 99 anys.

 Descarrega el llibret informatiu del programa Cohabita.

Les cooperatives adjudicatàries obtindran el dret de superfície sobre els sòls i les persones sòcies gaudiran del dret d’ús dels habitatges que s’hauran de destinar a domicili habitual i permanent.

Requisits personals d’accés:

• Estar inscrits al registre públic de demandants d’habitatges protegits de les Illes Balears.
• Nacionalitat espanyola o residència legal a Espanya.
• No superar el nivell d’ingressos:
- 6 vegades IPREM (45.117 euros/any) per al conjunt de la unitat efectiva de convivència.
- 6,5 vegades IPREM (48.877 euros/any) per a famílies nombroses i determinades persones amb discapacitat.
• No disposar d’un habitatge.

Les persones interessades s’han d’organitzar en forma de cooperativa o de cooperativa en constitució, com a mínim amb tantes persones com nombre d’habitatges tengui la promoció, i presentar la seva proposta al concurs d’adjudicació.

Les cooperatives poden presentar propostes a un màxim de tres projectes d’un total de cinc, fins les 14:00h del dia 13 de maig de 2019 (seguint les indicacions previstes al Plec de bases).

Promocions disponibles:

 Els projectes arquitectònics són guanyadors dels concursos d’idees celebrats per l’IBAVI i referents en confort ambiental i utilització eficient dels recursos naturals.

• Son Servera: 42 habitatges al carrer Es Cos, núm. 53.
• Santa Maria del Camí: 20 habitatges al carrer Balanguera, núm. 17.
• Manacor: 11 habitatges al carrer Lleó XIII, núm. 15.
• Vilafranca de Bonany: 21 habitatges al carrer Es Molí Nou, núm. 1.
• Llucmajor: 23 habitatges al carrer Grup Escolar, núm. 73.

Documentació del concurs d’adjudicació:

 - Plec de bases (condicions del concurs).

- Annex I i II: Descripció del sòl i del projecte arquitectònic:

• Son Servera
• Santa Maria del Camí

• Manacor

• Vilafranca de Bonany

• Llucmajor

- Annex III: Declaració responsable de la cooperativa/cooperativa en constitució.

- Annex IV: Proposta econòmica.

Documentació complementaria

 L’IBAVI posa a disposició de les licitadores que en vulguin fer ús els següents documents d’accés públic i lliure de drets:

Un model d’estatuts de cooperativa d’habitatge en cessió d’ús i sense ànim de lucre adaptat a les necessitats del programa i validat pel registre de cooperatives de les Illes Balears.

Un model d’estudi econòmic i financer elaborat sobre paràmetres orientatius disponibles en el mercat de finançament ètic adaptat a les característiques de cada promoció.

- Model d’estatuts: Cooperativa d’habitatge en cessió d’ús i sense ànim de lucre

- Estudis orientatius de viabilitat econòmica-financera:

• Son Servera
• Santa Maria del Camí
• Manacor
• Vilafranca de Bonany
• Llucmajor

Les licitadores poden sol·licitar els arxius en format editable (.doc, .dwg, .xls) enviant un correu a cohabita@ibavi.caib.es
Assumint, en tot cas, l'autoria i les conseqüències de les modificacions que se'n facin als documents originals.

Per a més informació pots sol·licitar adreçar-te a cohabita@ibavi.caib.es