torna

Detall de la notícia

Imatge 3575667

Estadístiques energètiques de les Illes Balears 2015-2016

Aquesta Direcció General publica anualment les Estadístiques energètiques de les Illes Balears; la publicació consta d’una sèrie de dades energètiques d’interès per a la societat que proporciona una panoràmica de la realitat energètica de les nostres Illes.

Una fita per destacar és que l’any 2016 es varen connectar Mallorca i Eivissa mitjançant un doble enllaç, que és el més llarg del món en corrent altern i el més profund d’aquest tipus, ja que discorre per fons que assoleixen una profunditat de 800 metres.

Aquesta interconnexió elèctrica aporta garantia de subministrament elèctric; vertebració del territori, ja que uneix els dos sistemes elèctrics de les Illes Balears, i també avantatges de caràcter ambiental i d’estalvi de costos al sistema elèctric; a més, reforça el procés d’interconnexió elèctrica entre la península i les Illes Balears.

L'enllaç disposa de posada en servei i està en funcionament, però resta pendent de la programació per trobar-se totalment operatiu.

Cal destacar també que la Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat actualment està tramitant l’Avantprojecte de llei de canvi climàtic i transició energètica, que fixa el model energètic que volem, i defineix un pla de transició per arribar-hi. Els objectius d’aquesta llei són molt ambiciosos i per a l’any 2050 es vol aconseguir:

  • Assolir el 100 % renovable.
  • Guanyar un 40 % en eficiència energètica.
  • Reduir un 90 % les emissions.

Això serà possible incrementant l’eficiència energètica, augmentant la producció d’energies renovables, impulsant aquestes instal·lacions i tancant progressivament les centrals tèrmiques.

Les estadístiques energètiques són una eina imprescindible per al seguiment de l’evolució d’aquest pla, per estudiar el comportament dels sectors consumidors per tal de localitzar les debilitats i les fortaleses, i per aplicar les mesures correctores pertinents.

Esperam que aquestes dades siguin d’utilitat per a les persones, els organismes i les entitats que treballen en el sector energètic.

Finalment, vull agrair la col·laboració de tots els organismes i les entitats que ens han proporcionat la informació necessària per fer possible l’elaboració d’aquestes estadístiques.

 

Ferran Rosa Gaspar

Director general d’Energia i Canvi Climàtic

Enllaços