vuelve

Detalle de la noticia

Assessorament Jurídic

 

PROCEDIMENT PER SOL·LICITAR L’ASSISTÈNCIA JURÍDICA

 

NORMATIVA

-        L’article 105.1 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació, disposa que “Correspon a les administracions educatives, respecte del professorat dels centres públics, adoptar les mesures oportunes per garantir la deguda protecció i assistència jurídica, així com la cobertura de la responsabilitat civil, en relació amb els fets que derivin del seu exercici professional”

 

-        L’article 14.f del Text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, estableix, com un dels drets individuals dels empleats públics, el dret a la defensa jurídica i protecció de l’Administració pública en els procediments que es segueixin davant qualsevol ordre jurisdiccional com a conseqüència de l’exercici legítim de les seves funcions o càrrecs públics.

 

-        L’article 115.1.d de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, recull, entre els drets dels funcionaris públics, el dret a rebre assistència, defensa jurídica i protecció de l’administració autonòmica, en l’exercici legítim de la seva activitat professional i en els processos judicials que se’n derivin.

 

-        El Decret 74/2016, de 23 de desembre, pel qual es regula l’Advocacia de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

 

D’acord amb l’anterior, en el cas que el personal docent de l’ensenyament no universitari, al servei de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, necessiti assistència jurídica lletrada, ha de seguir el següent

 

PROCEDIMENT

 

 

PAS 1. Inici del procediment

El procediment s’inicia a sol·licitud de la persona interessada, segons el model adjunt, dirigida al Departament d’Inspecció Educativa.

Amb la sol·licitud, que haurà d’incloure un relat dels fets i quanta documentació el sol·licitant consideri oportuna, s’ha d’adjuntar:

-          El document que acrediti l’inici del procediment judicial i, si s’escau, d’altres documents relatius al procediment.

-          Un informe del director del centre docent en relació als fets que han ocasionat el procediment judicial. 

La sol·licitud s’ha de presentar amb suficient antelació a la data assenyalada per comparèixer davant l’òrgan judicial, i ha d’indicar un número de telèfon a efecte de comunicacions.

En el supòsit que la persona interessada finalment optés per la defensa particular, haurà de comunicar aquesta circumstància a la Direcció General de Personal Docent i desistir de la seva sol·licitud d’assistència jurídica de l’Administració al més aviat possible.

PAS 2. Emissió d’informes

El Departament d’Inspecció Educativa, mitjançant el corresponent inspector/a, ha de dur a terme les diligències i/o les actuacions que consideri oportunes i ha d’emetre un informe en relació amb la petició.

-          L’informe ha d’incloure una proposta sobre si es considera necessari i pertoca o no l’assistència jurídica sol·licitada, una vegada valorats els fets que han ocasionat el procediment judicial.

Una vegada emès l’informe, el Departament d’Inspecció Educativa ha de remetre tota la documentació a la Direcció General de Personal Docent.

PAS 3. Tramesa de la sol·licitud a l’Advocacia de la CAIB

La Direcció General de Personal Docent ha de trametre a l’Advocacia de la CAIB tota la documentació remesa pel Departament d’Inspecció Educativa.

Cas que la sol·licitud manqui d’alguns dels requisits o no hi consti l’informe del DIE, requerirà a qui correspongui perquè esmeni la sol·licitud o completi la documentació.

PAS 4. Decisió de l’Advocacia de la CAIB

L’Advocacia de la CAIB, a la vista de la documentació i valorada la concurrència o no d’un exercici legítim de les funcions per part del sol·licitant, concedirà o denegarà l’assistència jurídica, d’acord amb el Règim general de la representació i defensa d’empleats públics per part de l’Advocacia de la Comunitat Autònoma que, a efectes informatius, es pot consultar en el document adjunt.