torna

Detall de la notícia

Audiència pública per a l'aprovació d'una ordre del Conseller d'Educació i Universitat per regular a les Illes Balears les pràctiques acadèmiques externes de l'alumnat dels ensenyaments artístics superiors.

Publicació de l’esborrany de l’ordre del conseller d’Educació i Universitat per la qual es regulen a les Illes Balears les pràctiques acadèmiques externes dels alumnes dels ensenyaments artístics superiors a la pàgina web http://dguni.caib.es.

Les corporacions, les entitats i els particulars que es considerin afectats per aquesta ordre poden examinar-la i, si escau, presentar-hi al·legacions.

Termini de presentació d'al·legacions: des del 8 de novembre fins al 28 de novembre de 2018.

Lloc de presentació d'al·legacions: Les al·legacions, s’han d’adreçar a la Direcció General de Política Universitària i d’Ensenyament Superior, s’han de presentar al Registre de la Conselleria d’Educació i Universitat (carrer del Ter, 16, edifici Alexandre Rosselló Pastors, planta baixa, 07009 Palma) o als llocs que preveu l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

També s’ha habilitat la possibilitat de presentar al·legacions per mitjans telemàtics a través de l’apartat «Participació en l’elaboració de normativa» de la pàgina web del Portal de Participació Ciutadana del Govern de les Illes Balears.