torna

Detall de la notícia

II Tràmit d'audiència i d'informació pública de l'Avantprojecte de modificació de la Llei 15/2006, de 17 d'octubre, d'arxius i patrimoni documental de les Illes Balears

Aquest Projecte normatiu té com a objecte actualitzar i millorar la Llei d’Arxius i Patrimoni Documental (Llei 15/2006, de 17 d’octubre) d’acord a la realitat administrativa i legislativa més immediata. En aquest sentit, la incorporació de la normativa referent als suports digitals pretén garantir l’accés lliure i gratuït a la informació. Per altra banda, la major implicació de les administracions públiques, la creació dels òrgans tècnics consultius de coordinació, la inclusió de l’Arxiu Històric d’Eivissa i Formentera en el llistat d’arxius històrics de les Illes Balears, la incorporació de noves funcions a l’Arxiu del Regne de Mallorca, o l’eliminació de taxes administratives, seran entre d’altres, les principals novetats que d’ella se’n derivaran.

Entre els dies 10 d’agost i 31 d’agost de 2018 l’esborrany corresponent del Projecte de decret de referència es va sotmetre a informació pública. Atesos els canvis que ha experimentat l’esborrany, arran de l’acceptació de part de les esmenes presentades, es considera necessari realitzar un segon tràmit d’audiència i d’informació pública, a fi que la ciutadania hi pugui al·legar el que consideri convenient.

La Resolució de la consellera de Cultura, Participació i Esports per la qual es sotmet a informació pública l’esborrany inicial de l’Avantprojecte de modificació de la Llei 15/2006, de 17 d’octubre, d’arxius i patrimoni documental de les Illes Balears s’ha publicat en el BOIB núm. 148, de 27 de novembre de 2018.

Aquest procés d’informació pública està obert fins al dia 19/12/2018.

Les al·legacions es poden presentar a la seu de la Direcció General de Cultura de la Conselleria de Cultura, Participació i Esports, carrer de l'Uruguai, s/n (Palma Arena), 07010 Palma, o a qualsevol dels llocs que determina l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Igualment, s’ha habilitat la possibilitat de presentar al·legacions telemàticament mitjançant el Portal de Participació Ciutadana del Govern de les Illes Balears. Podeu fer-ho clicant en aquest enllaç: http://participaciociutadana.caib.es.