torna

Detall de la notícia

Projecte de decret pel qual s'aprova el règim jurídic dels salons de joc

Projecte de decret pel qual s’aprova el règim jurídic dels salons de joc

 

En desenvolupament de les competències estatutàries, es va aprovar la Llei 8/2014, d'1 d'agost, del joc i les apostes de les Illes Balears, que va entrar en vigor el dia 8 d'agost de 2014, omplint així el buit normatiu legal existent fins a aquells moments en el sector, la qual regula a l’article 11 els salons de joc, indicant que les condicions, el nombre de màquines i les obligacions de les persones titulars s’establiran reglamentàriament.

 

D'altra banda, la disposició final primera de la Llei 8/2014 estableix que mentre el Govern de les Illes Balears no faci ús de les seves facultats reglamentàries per al desenvolupament d'aquesta llei, han d'aplicar-se les disposicions autonòmiques vigents i, si no hi hagués, les disposicions generals de l'Estat en tot allò que no s'oposi al que disposa aquesta llei. En l’actualitat i d’acord amb aquesta disposició, el règim jurídic d'aquest tipus d'establiments de joc està regulat principalment pel Decret 55/2009, d'11 de setembre, pel qual es regula el règim jurídic de les sales de joc, si bé aquest decret ha quedat desvirtuat ja que no s'adapta, íntegrament, als preceptes de la referida Llei, per la qual cosa es fa necessari, en ús de les facultats de desenvolupament reglamentari, aprovar un nou decret que s'adapti a les prescripcions de la mateixa.

 

Per tant aquesta disposició té per objecte establir en l'àmbit de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears les normes que regulen la instal·lació, funcionament i explotació dels establiments destinats a salons de joc al fet que es refereix l'article 11 de la Llei 8/2014, d'1 d'agost, del joc i les apostes en les Illes Balears, així com els requisits que han de complir les persones físiques o jurídiques titulars d'aquests establiments.


D'acord amb la Resolució del conseller de Treball, Comerç e Indústria per la qual se sotmet al tràmit d’informació pública el projecte de decret pel qual s’aprova el reglament de màquines de joc, empreses, establiments dedicats a la seva explotació i altres normes en matèria de joc de la comunitat autònoma de les Illes Balears ( BOIB núm. 73 de 14 de juny) s'ha obert un procés participatiu fins dia 5 de juliol.

Les al·legacions s’han de presentar a la seu del Departament Jurídic de la Conselleria de Treball, Comerç i Indústria (plaça de Son Castelló, 1, Polígon Son Castelló de Palma) o a qualsevol dels llocs que determina l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions publiques, i que han d’estar adreçades al Departament Jurídic de la Conselleria de Treball, Comerç i Indústria.
Igualment s'ha habilitat la possibilitat de presentar al·legacions telemàticament mitjançant el Portal de Participació Ciutadana del Govern de les Illes Balears. Podeu fer-ho accedint al enllaç següent:

 

http://www.caib.es/sites/participacio/ca/audiancia_i_informacia_pablica_en_lelaboracia_de_normativa/


Sempre que les al·legacions presentades mitjançant la web incloguin la identificació de la persona o entitat que les fa, s'inclouran en l'expedient d'elaboració normativa.