torna

Detall de la notícia

Projecte de decret pel qual s'aprova el reglament de màquines de joc, empreses, establiments dedicats a la seva explotació i altres normes en matèria de joc de la comunitat autònoma de les Illes Balears

Projecte de decret pel qual s’aprova el reglament de màquines de joc, empreses, establiments dedicats a la seva explotació i altres normes en matèria de joc de la comunitat autònoma de les Illes Balears

 

En desenvolupament de les competències estatutàries, es va aprovar la Llei 8/2014, d'1 d'agost, del joc i les apostes de les Illes Balears, que va entrar en vigor el dia 8 d'agost de 2014, omplint així el buit normatiu legal existent fins a aquells moments en el sector, la qual regula al seu article 6, el Registre General de Joc de les Illes Balears i defineix a l’article 13  les màquines de joc i la seva classificació.

 

D'altra banda, la disposició final primera de la Llei 8/2014 estableix que mentre el Govern dels Illes Balears no faci ús de les seves facultats reglamentàries per al desenvolupament d'aquesta llei, han d'aplicar-se les disposicions autonòmiques vigents i, si no hi hagués, les disposicions generals de l'Estat en tot allò que no s'oposi al que disposa aquesta llei.

 

Amb aplicació de l’anterior i atès que la normativa autonòmica vigent, respecte a màquines recreatives, és actualment incompleta, s’ha de recorre a la regulació estatal.

 

Així doncs, amb aquesta norma es pretén unificar en un únic text normatiu la regulació dispersa vigent en aquesta matèria, adaptar-la a les previsions contingudes en la Llei 8/2014, d'1 d'agost i regular alguns aspectes sobre els quals la comunitat autònoma de les Illes Balears, malgrat tenir atribuïdes les competències exclusives en matèria de joc, no té regulats pel que ha de recórrer a normativa estatal que ha quedat obsoleta i en moltes ocasions en contradicció amb l'actual Llei 8/2014.

 

Per tant aquesta disposició té per objecte regular, en l'àmbit territorial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, el Registre General de Joc, els laboratoris o entitats acreditades per a l'homologació del material de jocs i apostes, dels jocs desenvolupats mitjançant l'ocupació de les màquines de joc i l'ordenació d'aquestes, els subjectes i activitats econòmiques relacionades amb les mateixes, així com els establiments autoritzats per a la seva instal·lació.


D'acord amb la Resolució del conseller de Treball, Comerç e Indústria per la qual se sotmet al tràmit d’informació pública el projecte de decret pel qual s’aprova el reglament de màquines de joc, empreses, establiments dedicats a la seva explotació i altres normes en matèria de joc de la comunitat autònoma de les Illes Balears ( BOIB núm. 73 de 14 de juny) s'ha obert un procés participatiu fins dia 5 de juliol.

Les al·legacions s’han de presentar a la seu del Departament Jurídic de la Conselleria de Treball, Comerç i Indústria (plaça de Son Castelló, 1, Polígon Son Castelló de Palma) o a qualsevol dels llocs que determina l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions publiques, i que han d’estar adreçades al Departament Jurídic de la Conselleria de Treball, Comerç i Indústria.
Igualment s'ha habilitat la possibilitat de presentar al·legacions telemàticament mitjançant el Portal de Participació Ciutadana del Govern de les Illes Balears. Podeu fer-ho accedint al enllaç següent:

 

http://www.caib.es/sites/participacio/ca/audiancia_i_informacia_pablica_en_lelaboracia_de_normativa/


Sempre que les al·legacions presentades mitjançant la web incloguin la identificació de la persona o entitat que les fa, s'inclouran en l'expedient d'elaboració normativa.