torna

Detall de la notícia

Projecte de Decret Pla d'Estadística de les Illes Balears 2018-2021

Projecte de decret pel qual s’aprova el Pla d’estadística de les Illes Balears 2018-2021

 

 

El Pla d'estadística de les Illes Balears és l'instrument de promoció, d'ordenació i de planificació de l'activitat estadística d'interès per a la comunitat autònoma de les Illes Balears. El darrer Pla d'estadística de les Illes Balears es va aprovar per mitjà de decret durant l'any 2014 i resulta necessari comptar amb un nou instrument que s'ajusti de manera més precisa a les necessitats actuals de la comunitat autònoma.


D'acord amb la Resolució del conseller de Treball, Comerç e Indústria per la qual se sotmet al tràmit d’informació pública el projecte de decret pel qual s’aprova el Pla d’estadística de les Illes Balears 2018-2021 ( BOIB núm. 58 de 10 de maig) s'ha obert un procés participatiu fins dia 31 de maig

Les al·legacions s’han de presentar a la seu del Departament Jurídic de la Conselleria de Treball, Comerç i Indústria (plaça de Son Castelló, 1, Polígon Son Castelló de Palma) o a qualsevol dels llocs que determina l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions publiques, i que han d’estar adreçades al Departament Jurídic de la Conselleria de Treball, Comerç i Indústria.
Igualment s'ha habilitat la possibilitat de presentar al·legacions telemàticament mitjançant el Portal de Participació Ciutadana del Govern de les Illes Balears. Podeu fer-ho accedint al enllaç següent:

 

http://www.caib.es/sites/participacio/ca/elaboracia_de_plans/


Sempre que els al·legacions presentades mitjançant la web incloguin la identificació de la persona o entitat que les fa, s'inclouran en l'expedient d'elaboració normativa.