torna

Detall de la notícia

Avantprojecte de Llei de microcooperatives

INFORMACIÓ PÚBLICA DE L'AVANTPROJECTE DE LLEI DE MICROCOOPERATIVES DE LES LES ILLES BALEARS
Amb l'Avantprojecte de llei de microcooperatives de les Illes Balears es pretén regular les microcooperatives a les Illes Balears amb la finalitat de fomentar la creació d'aquest tipus d'empresa d'economia social, mitjançant la disminució del nombre mínim de socis que es requereixen per constituir- les cooperatives de treball associat i d'explotació comunitària de la terra, com també per mitjà de la simplificació del seu procediment de constitució i inscripció registral. 

 

La resolució del conseller de Treball, Comerç e Indústria per la qual se sotmet al tràmit d’audiència i d’informació pública l’Avantprojecte de llei de microcooperatives de les Illes Balears es publica en el BOIB núm. 45 de dia 12 d'abril de 2018: http://www.caib.es/eboibfront/ca/2018/10803/seccio-v-anuncis/475

 

Per accedir al formulari per a realitzar al·legacions, ho podeu fer en la página següent: http://www.caib.es/sites/participacio/ca/audiancia_i_informacia_pablica_en_lelaboracia_de_normativa/