torna

Detall de la notícia

Pla Estratègic de Subvencions 2018-2020

Mitjançant un Acord de Consell de Govern, adoptat en la sessió de dia 9 de març de 2018, es va aprovar el Pla Estratègic de Subvencions de la comunitat autònoma de les Illes Balears 2018-2020. En el Pla s'han de concretar l’abast temporal, els objectius i els efectes que es pretenen aconseguir, els terminis de consecució, els costs previsibles i les fonts de finançament, tot això en el marc dels objectius d’estabilitat pressupostària i de la programació pressupostària pluriennal. S’ha optat per la redacció d’un pla pluriennal, emmarcat dins els objectius estratègics que el Govern assenyala com a prioritaris en les seves polítiques públiques de subvencions.

D'acord amb el que estableix el punt tercer de l'Acord abans esmentat, es delega en la persona titular de la conselleria competent en matèria d'hisenda, d'acord amb l'article 25 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, l'aprovació i/o modificació de l'annex que s'adjunta al Pla, la qual cosa permetrà una major eficàcia i eficiència en la tramitació de les convocatòries de subvencions i ajuts públics concrets.

En aquest apartat s'aniran afegint les eventuals modificacions de l'annex al Pla Estratègic de Subvencions (publicat en el BOIB núm. 31, de 10-3-2018) mitjançant resolució de la consellera d'Hisenda i Administracions Públiques a què es refereix el punt tercer de l'Acord esmentat.