torna

Detall de la notícia

Recull d'enllaços per a l'organització i el funcionament dels centres

Actualització: octubre 2020

 Queda pendent recuperar alguns materials allotjats a la web weib.caib.es. S'aniran actualitzant els enllaços a mesura que s'hagi recuperat la informació.

 

PROJECTE EDUCATIU I ÒRGANS DE GOVERN I DE COORDINACIÓ 

ORGANITZACIÓ CURRICULAR

ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DELS CENTRES

GESTIÓ I FUNCIONAMENT DELS CENTRES

 

Consell Escolar 

Normativa i renovació 

Avaluació dels alumnes d’ESO, batxillerat i FP 

Recull de normativa del DIE  

Atenció a la diversitat  

web del Servei d’Atenció a la diversitat 

Absències per malaltia o accident 

Instruccions 

 

Avaluació Batxillerat  

Resolució de 13 de novembre de 2019  

 

Currículums 

Currículums de les IB

Infantil  (Decret 71/2008)

Primària (Decret 32/2014 i 28/2016)

Secundària (Decret 34/2015 i 29/2016)

Batxillerat (Decret 35/2015 i 30/2026 ) 

Avaluació ESO curs  

Resolució de 13 de novembre de 2019 

Atribució docent dels professors 

 Educació infantil i primària: 

·      Articles 92 i 93 de la LOE.  

·      Decret 60/2008, de 2 de maig.

·      Reial decret 476/2013, de 21 de juny.(centres privats) 

 

Educació secundària obligatòria i batxillerat: 

·      Article 94 de la LOE

·      Reial decret 665/2015, de 17 de juliol

·      Reial decret 860/2010, de 2 de juliol

·      Reial decret 1834/2008, de 8 de novembre 

 

Formació professional: 

·       Article 95 de la LOE.  

·       Disposició addicional sisena del Reial decret 1147/2011, de 29 de juliol.

·       Article 20 i disposició transitòria segona del Reial decret 127/2014 de 28 de febrer.

 

Per a tots els nivells educatius:

·       Decret 115/2001, de 14 de setembre.

Ordre de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats de 14 d’abril de 2014. 

Absentisme escolar

Instruccions

Formació professional: GM i GS. FPB 

 

Directors i equips directius

Ordre de 18 de febrer de 2010

Característiques de la formació

Consolidació personal parcial del complement

Formació 

Baixa d’ofici

·      FPB: articles 21 i 22 del Decret 25/2015, de 24 d’abril.Batxillerat: article 27 del Decret 35/2015, de 15 de maig.

·      FP: articles 29, 30 i 31 de l’Ordre de 13 de juliol de 2009. 

Accidents i assegurança escolars

Carpeta i formularis 

 

Activitats complementàries i extraescolars

Instruccions 

 

Drets i deures dels alumnes i normes de convivència

Decret 121/2010 

Baixa voluntària

·      ESO: apartat 2.7.1 Instruccions d’inici de curs

Mòdul o cicle d’FPB: article 25 de la Resolució de 15 de juliol de 2014

Batxillerat: article 3 de l’Ordre de 20 de maig de 2015.

FP: articles 26, 27 i 28 de l’Ordre  de 13 de juliol de 2009.

Altes temperatures

Recomanacions 

 

Documents institucionals,

Orientacions del DIE  

De caràcter permanent:

Projecte educatiu de centre (PEC), Concreció Curricular, Projecte lingüístic (PL), Pla per a l’acolliment lingüístic i cultural (PALIC), Pla d’Atenció a la Diversitat (PAD), Pla de Convivència (PC), Pla d’acció tutorial (PAT), Programació docent (PD) reglament d’organització i funcionament (ROF).

De caràcter anual:

Programació general anual (PGA) Memòria anual (MA)

Programació d’aula (PA)

Alumnes universitaris en pràctiques

Pràcticums 

 

Arxiu i Museu de l'Educació de les Illes Balears

Web 

 

Associacions

D’alumnes

De pares i mares 

 

Batxillerat a distància

Als alumnes matriculats en un batxillerat ordinari.

Resolució de 21 de setembre de 2017 

Institut d'ensenyaments a distància de les Illes Balears IEDIB. 

Programa Xarxa

 

 

Beques i ajudes

Informació 

 

Batxillerat semipresencial

Resolució de 27 de juliol de 2018

ATE (Auxiliar tècnic educatiu)

Instruccions 

Biblioteques escolars

Informació 

 

Aula hospitalària (SAED)

Informació 

Cafeteries i menjadors escolars

Informació 

 

PLC (Projecte Lingüístic de Centre)

Guia per a l’elaboració 

Canvi de matrícula, de modalitat o d’itinerari a batxillerat

Article 8 de l’Ordre de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats de 20 de maig de 2015

Apartat 2.6  Instruccions d’inici de curs

Avaluació

Normativa

Seguiment i valoració dels resultats acadèmics 

Camps d’aprenentatge

Informació i sol·licituds 

 

Projectes institucionals

Instruccions 

DINAMICAT

Informació 

Compatibilitats

Llei 53/1984, de 26 de desembre. 

 

Reglament orgànic de centre

·    Infantil i primària

·    Secundària 

Convalidacions, exempcions i compatibilitat d'estudis

Instruccions sobre les convalidacions, les exempcions d'assignatures i la compatibilitat d'estudis. 

Calendari escolar

Calendari del curs

Calendari d’ensenyaments de règim especial 

Complement econòmic de la prestació per incapacitat temporal

Informació 

 

 

Comunicats de malaltia

Instruccions de tramesa 

 

Control d’assistència dels professors

Instruccions  

 

Coordinació entre etapes i centres

Primària/ESO

Article 12 de l’Ordre de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats de 20 de maig de 2015.

Document del DIE

Centres que imparteixen FP a distància:

 Resolució sobre l’FP en règim d’educació a distància 

Centre d'Aprenentatge Cientificomatemàtic

CENTMAT 

Convivència

Protocols

·      Alumnes transsexuals

·      Assetjament escolar

·      Agressions

·      RUMI

Igualtat i Coeducació

·         Pla de Coeducació 2019-22

·         Instrucció 14/2020 per al desplegament del pla

·         Eina per al diagnòstic del al Pla d’igualtat de centre

 

Centres educatius per a la Ciutadania Global i Transformadora

Programa pilot 

Dol i conductes suicides

Protocol d’actuació i orientacions 

 

Exempció de l'avaluació de la llengua catalana

 Ordre del conseller d'Educació i Universitat de 8 de març de 2018 

Centres ecoambientals

Programa 

Emergències i riscs meteorològics

Instruccions 

 

Orientacions sobre els aspectes curriculars, d’ordenació acadèmica i metodològics

 Resolució Director General per a 2n cicle Infantil, Primària, ESO i Batxillerat

Centres integrats d’FP

Decret 96/2010, de 30 de juliol, pel qual es regulen els centres integrats de formació professional dins l’àmbit de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears 

Foment de la llengua catalana

·        Escola de lectura

·        Català per a les escoles 

 

Programes d’escolarització compartida

PISE/ALTER

Certificació negativa del Registre Central de Delinqüents Sexuals

Informació i accés al tràmit 

 

PMAR (Programa per a la Millora de l’Aprenentatge i el Rendiment)

·      Resolució Director General

·      Sol·licitud d’implantació

·      Impresos DO

Reclamacions

Orientacions del DIE

Concerts educatius

Informació 

Fons social

Informació 

 

 GESTIB

·      Ajuda

·      Instruccions per a la introducció de dades al GESTIB

·      Introducció de dades NESE 

·      Marcatges del professorat

-          Manual

-          FAQ 

Gestió de comptes d’usuari de pares i mares

     SEU 

 

PRAQ (Programa de  Reforç de l'Aprenentatge de Quart d'ESO)

Resolució de 31 d'octubre de 2017 

 

Coordinacions

·      FCT

·      Riscs laborals

·      TIC

 

Transició de LOE a LOMCE amb matèries no superades al batxillerat

Consultar el  Servei d’Ordenació Educativa.

 

COVID19

·         WEB Covid Planificació 

·         WEB Covid Conselleria 

·         Manual GestIB agrupaments únics 

Gestió econòmica

Instruccions 

 

Instal·lacions

Centres públics que comparteixen instal·lacions Instruccions

Ús de les instal·lacions Instruccions 

 

 

 

Ensenyaments esportius

Informació 

EOIES

Programa 

 

Infraestructures educatives

Pla d’infraestructures

Mapa d’evolució d’infraestructures educatives

 

Equips especialitzats

·      EAC (equip d’alteració del comportament)

·      EADISOC (equip d’avaluació d eles dificultats de socialització i de comunicació)

·      Equip DSV (discapacitat sensorial visual).

Materials de suport

Sol·licituds 

 

Normes de seguretat

Recomanacions

·      Activitats amb foc

·      Parcs infantils

·      Ús de laboratoris

 

Fisioteràpia

Instruccions 

Permisos, llicències, autoritzacions, comunicacions i excedències

Informacions 

 

Formació del professorat

Formació i innovació

Programes de formació i innovació educativa

Xarxa CEP Illes Balears

Pràctiques formatives per a alumnes d’FP

Ordre del conseller d’Educació i Cultura de 15 de juny de 2010 per la qual es regulen les pràctiques formatives en centres de treball, a les Illes Balears

 

Formació a distància

Informació

IEDIB 

Primers auxilis

Protocols 

 

Formació Professional

Informació 

Professorat major de 55 anys

Instruccions sobre l’horari general del centre, dels alumnes i dels professors. 

Sol·licitud de reducció per als professors majors de 55 anys. Annex de les Instruccions sobre l’horari general del centre, dels alumnes i dels professors. 

 

Formació Professional Bàsica

Informació

Models 

Horaris

·      Horari general centres de primària

Ordre de 21 de maig de 2002.

·      Horari batxillerat nocturn

Ordre de la consellera d’Educació i Cultura de 23 de juny de 2009.

·         FP. Organització temporal especial dels cicles

Ordre de la consellera d’Educació i Cultura de 13 de juliol de 2009. 

Horari dels alumnes

·      Infantil: article 9 del Decret 71/2008, de 27 de juny.

·      Primària: article 7 de l’Ordre de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats de dia 21 de juliol de 2014

·      ESO: Annex 2 de l’Ordre ESO de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats de 20 de maig de 2015.

·      Batxillerat: Annex 1 de l’Ordre batxillerat de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats de 20 de maig de 2015.

·      FPB: article 6 i disposició transitòria segona del Decret 25/2015 de 24 d’abril.

FP: a l’Ordre del Ministeri d’Educació que regula el currículum del cicle corresponent per al seu àmbit d’actuació. 

Recursos i materials didàctics

DG Innovació 

 

Salut

·  Centres educatius promotors de salut

·  Tractament de la salut als centres educatius

·  Malalties cròniques

·  Malalties infeccioses

·  Desfibril·ladors 

 

Simulacres i accidents laborals

Orientacions

 

Substitucions

Circular

 

Tractament de dades, documents i imatges

Instruccions.

 

Horari general del centre, dels alumnes i dels professors

Instruccions

Transport escolar

Instruccions

Transport escolar adaptat

 

Tutorització de funcionaris interins substituts

Informació

 

Voluntariat educatiu

Instruccions

 

Horaris dels professors compartits a dos o més centres 

Punt 3.1.3  de les Instruccions sobre l’horari general del centre, dels alumnes i dels professors.

 

 

Horari dels professors de religió: Punt 3.1.4, de les Instruccions sobre l’horari general del centre, dels alumnes i dels professors

 

Hores de coordinacions i òrgans de govern

·      Criteris per a la confecció d’unitats i de la quota de professorat als centres docents públics. Curs 2018-2019.

·      Distribució horària de l’Educació primària

 

 

IBSTEAM

Pàgina web

 

Instruccions dels Departaments d’Orientació

Instruccions

 

Instruccions dels EOEP

Instruccions

 

Instruccions per a l’organització  i el funcionament dels centres

Instruccions

 

Instruccions sobre tractament de dades personals i materials d’avaluació

Instruccions

 

Oferta educativa

·         Informació

·         Oferta formativa d’FP

·         Oferta formativa CEPA

 

Oferta educativa d’altres administracions

Informació

 

 

 

PAE (Programa d’acompanyament escolar)

Informació

 

 

PALIC (Pla d’Acolliment Lingüístic i Cultural)

·        Resolució d’instruccions

·        Orientacions per elaborar el Pla d’acollida

 

PEI (Programa d’ensenyaments integrats)

Programa

 

 

 

Pla Integral de Formació Professional de les Illes balears 2018-2021

Informació

 

Presa de possessió

Instruccions de validació

 

Programa de formació i transferència Robot IB

Convocatòria

 

Programa de millora i transformació

Pàgina web

 

Programes informàtics de gestió dels centres:

·      GESTIB,

·      SEDEIB,

·      FORCET,

·      SEU (seguretat unificada)

 

Projectes internacionals

Informacions

 

 

 

 

Proves de certificació EOI

Informació

 

 

 

 

Reutilització de llibres

Programa

 

 

 

 

That’s English!

Programa

 

 

 

 

Suma't a l'esport a l'escola

Programa

 

 

 

 

Tipologia de centres

Resolució 15 de novembre de 2017 que determina els criteris per establir la tipologia
Quadre resum de tipologies

Resolució de 24 de maig que determina la tipologia dels centres

 

 

 

Actualització: setembre 2019

 

PROJECTE EDUCATIU I ÒRGANS DE GOVERN I DE COORDINACIÓ

ORGANITZACIÓ CURRICULAR

ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DELS CENTRES

GESTIÓ I FUNCIONAMENT DELS CENTRES

Consell Escolar

Normativa i renovació

Avaluació dels alumnes d’ESO, batxillerat i FP

Recull de normativa del DIE

Atenció a la diversitat

web del Servei d’Atenció a la diversitat

Absències per malaltia o accident

Instruccions

 Avaluació Batxillerat curs 2018/19

Resolució de 23 de novembre de 2018

Currículums

Currículums de les IB

Avaluació ESO curs 2018/19

Resolució de 23 de novembre de 2018

Atribució docent dels professors

Educació infantil i primària:

 

Educació secundària obligatòria i batxillerat:

 

Formació professional:

 

Per a tots els nivells educatius:

Ordre de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats de 14 d’abril de 2014.

Absentisme escolar

Instruccions

Formació professional: GM i GS. FPB

Directors i equips directius

Ordre de 18 de febrer de 2010

Característiques de la formació

Consolidació personal parcial del complement

Formació

Baixa d’ofici

Accidents i assegurança escolars

Carpeta i formularis

Activitats complementàries i extraescolars

Instruccions

Drets i deures dels alumnes i normes de convivència

Decret 121/2010

Baixa voluntària

Mòdul o cicle d’FPB: article 25 de la Resolució de 15 de juliol de 2014

Batxillerat: article 3 de l’Ordre de 20 de maig de 2015.

FP: articles 26, 27 i 28 de l’Ordre de 13 de juliol de 2009.

Altes temperatures

Recomanacions

Documents institucionals,

Orientacions del DIE

De caràcter permanent:

Projecte educatiu de centre (PEC), Concreció Curricular, Projecte lingüístic (PL), Pla per a l’acolliment lingüístic i cultural (PALIC), Pla d’Atenció a la Diversitat (PAD), Pla de Convivència (PC), Pla d’acció tutorial (PAT), Programació docent (PD) reglament d’organització i funcionament (ROF).

De caràcter anual:

Programació general anual (PGA) Memòria anual (MA)

Programació d’aula (PA)

Alumnes universitaris en pràctiques

Pràcticums

Arxiu i Museu de l'Educació de les Illes Balears

Web

Associacions

D’alumnes

De pares i mares

Batxillerat a distància

Ordre de 23 de juny de 2009

Instruccions

Als alumnes matriculats en un batxillerat ordinari.

Resolució de 21 de setembre de 2017

Institut d'ensenyaments a distància de les Illes Balears IEDIB. 

Programa Xarxa

 

Beques i ajudes

Informació

Batxillerat semipresencial

Resolució de 27 de juliol de 2018

ATE (Auxiliar tècnic educatiu)

Instruccions

Biblioteques escolars

Informació

Aula hospitalària (SAED)

Informació

Cafeteries i menjadors escolars

Informació

PLC (Projecte Lingüístic de Centre)

Guia per a l’elaboració

Canvi de matrícula, de modalitat o d’itinerari a batxillerat

Article 8 de l’Ordre de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats de 20 de maig de 2015

Apartat 2.6 Instruccions d’inici de curs

Avaluació

Normativa

Seguiment i valoració dels resultats acadèmics

Camps d’aprenentatge

Informació i sol·licituds

Projectes institucionals

Instruccions

DINAMICAT

Informació

Compatibilitats

Llei 53/1984, de 26 de desembre.

Reglament orgànic de centre

Convalidacions, exempcions i compatibilitat d'estudis

Instruccions sobre les convalidacions, les exempcions d'assignatures i la compatibilitat d'estudis.

Calendari escolar

Calendari del curs

Calendari d’ensenyaments de règim especial

Complement econòmic de la prestació per incapacitat temporal

Informació

 

Comunicats de malaltia

Instruccions de tramesa

Control d’assistència dels professors

Instruccions

Coordinació entre etapes i centres

Primària/ESO

Article 12 de l’Ordre de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats de 20 de maig de 2015.

Document del DIE

Centres que imparteixen FP a distància:

Resolució sobre l’FP en règim d’educació a distància

Centre d'Aprenentatge Cientificomatemàtic

CENTMAT

Convivència

Protocols

 • Alumnes transsexuals

 • Assetjament escolar

 • Agressions

 • RUMI

Centres educatius per a la Ciutadania Global i Transformadora

Programa pilot

Dol al meu centre, dol a la meva aula

Protocol

Exempció de l'avaluació de la llengua catalana

 Ordre del conseller d'Educació i Universitat de 8 de març de 2018

Centres ecoambientals

Programa

Emergències i riscs meteorològics

Instruccions

Programes d’escolarització compartida

PISE/ALTER

Centres integrats d’FP

Decret 96/2010, de 30 de juliol, pel qual es regulen els centres integrats de formació professional dins l’àmbit de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

Foment de la llengua catalana

PMAR (Programa per a la Millora de l’Aprenentatge i el Rendiment)

 

Certificació negativa del Registre Central de Delinqüents Sexuals

Informació i accés al tràmit

Fons escolar d'emergència social

Instruccions per a la distribució del fons escolar d'emergència social als centres educatius públics de les Illes Balears

Reclamacions

Orientacions del DIE

Concerts educatius

Informació

Fons social

Informació

 GESTIB

Gestió de comptes d’usuari de pares i mares

SEU

PRAQ (Programa de  Reforç de l'Aprenentatge de Quart d'ESO)

Resolució de 31 d'octubre de 2017

Coordinacions

Transició de LOE a LOMCE amb matèries no superades al batxillerat

Consultar el Servei d’Ordenació Educativa.

 

Ensenyaments esportius

Informació

Gestió econòmica

Instruccions

EOIES

Programa

Instal·lacions

Centres públics que comparteixen instal·lacions Instruccions

Ús de les instal·lacions Instruccions

Equips especialitzats

 • EAC (equip d’alteració del comportament)

 • EADISOC (equip d’avaluació d eles dificultats de socialització i de comunicació)

 • Equip DSV (discapacitat sensorial visual).

Infraestructures educatives

Pla d’infraestructures 2016-2023

Mapa d’evolució d’infraestructures educatives

Fisioteràpia

Instruccions

Materials de suport

Sol·licituds

Formació del professorat

Formació als centres

Formació i innovació

Activitats de formació

Formació a distància

Normes de seguretat

Recomanacions

 • Activitats amb foc

 • Parcs infantils

 • Ús de laboratoris

Formació a distància

Informació

IEDIB

Permisos, llicències, autoritzacions, comunicacions i excedències

Informacions

Formació Professional

Informació

Pràctiques formatives per a alumnes d’FP

Ordre del conseller d’Educació i Cultura de 15 de juny de 2010 per la qual es regulen les pràctiques formatives en centres de treball, a les Illes Balears

Formació Professional Bàsica

Informació

Models

Primers auxilis

Protocols

Horaris

 • Horari general centres de primària

Ordre de 21 de maig de 2002.

 • Horari batxillerat nocturn

Ordre de la consellera d’Educació i Cultura de 23 de juny de 2009.

 • FP. Organització temporal especial dels cicles

Ordre de la consellera d’Educació i Cultura de 13 de juliol de 2009.

Professorat major de 55 anys

Instruccions sobre l’horari general del centre, dels alumnes i dels professors.

Sol·licitud de reducció per als professors majors de 55 anys. Annex de les Instruccions sobre l’horari general del centre, dels alumnes i dels professors.

 

Horari dels alumnes

FP: a l’Ordre del Ministeri d’Educació que regula el currículum del cicle corresponent per al seu àmbit d’actuació.

Recursos i materials didàctics

DG Innovació

Revistes escolars

Publicació al WEIB

Salut

Simulacres i accidents laborals

Orientacions

Substitucions

Circular

Tractament de dades, documents i imatges

Instruccions.

Horari general del centre, dels alumnes i dels professors

Instruccions

Transport escolar

Instruccions

Transport escolar adaptat

Horaris dels professors compartits a dos o més centres

Punt 3.1.3 de les Instruccions sobre l’horari general del centre, dels alumnes i dels professors.

Tutorització de funcionaris interins substituts

Informació

Voluntariat educatiu

Instruccions

Horari dels professors de religió: Punt 3.1.4, de les Instruccions sobre l’horari general del centre, dels alumnes i dels professors

 

Hores de coordinacions i òrgans de govern

 

Instruccions dels Departaments d’Orientació

Instruccions

Instruccions dels EOEP

Instruccions

Instruccions per a l’organització i el funcionament dels centres

Instruccions

Oferta educativa

Oferta educativa d’altres administracions

Informació

PALIC (Pla d’Acolliment Lingüístic i Cultural)

PEI (Programa d’ensenyaments integrats)

Programa

PIP (Plans d’innovació Pedagògica)

Informació

Formació dels centres

Pla Integral de Formació Professional de les Illes balears 2018-2021

Informació

 

Presa de possessió

Instruccions de validació

 

Programa de formació i transferència Robot IB

Convocatòria

Programes informàtics de gestió dels centres:

Projectes internacionals

Informacions

Proves de certificació EOI

Informació

Qualitat i millora contínua

Programa

Reutilització de llibres

Programa

That’s English!

Programa

Suma't a l'esport a l'escola

Programa

Tipologia de centres

Resolució 15 de novembre de 2017 que determina els criteris per establir la tipologia
Quadre resum de tipologies

Resolució de 24 de maig que determina la tipologia dels centres