vuelve

Detalle de la noticia

Recull d'enllaços per a l'organització i el funcionament dels centres

 

PROJECTE EDUCATIU I ÒRGANS DE GOVERN I DE COORDINACIÓ

ORGANITZACIÓ CURRICULAR

ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DELS CENTRES

GESTIÓ I FUNCIONAMENT DELS CENTRES

 

Consell Escolar

Normativa i renovació

Avaluació dels alumnes d’ESO, batxillerat i FP

Recull de normativa del DIE  

Atenció a la diversitat

web del Servei d’Atenció a la diversitat 

Absències per malaltia o accident

Instruccions 

 

Currículums

Currículums de les IB

Baixa d’ofici

Atribució docent dels professors:

Punt 3.4.2 de les Instruccions sobre l’horari general del centre, dels alumnes i dels professors. 

Absentisme escolar

Instruccions 

 

Drets i deures dels alumnes i normes de convivència

Decret 121/2010 

Accidents i assegurança escolars

Carpeta i formularis 

 

Documents institucionals,

Orientacions del DIE  

De caràcter permanent:

Projecte educatiu de centre (PEC), Concreció Curricular, Projecte lingüístic (PL), Pla per a l’acolliment lingüístic i cultural (PALIC), Pla d’Atenció a la Diversitat (PAD), Pla de Convivència (PC), Pla d’acció tutorial (PAT), reglament d’organització i funcionament (ROF).

De caràcter anual:

Programació general anual (PGA)

Memòria anual (MA)

Programació d’aula (PA) 

ATE (Auxiliar tècnic educatiu)

Instruccions

Activitats complementàries i extraescolars

Instruccions 

 

Baixa voluntària

·      Mòdul o cicle d’FPB: article 25 de la Resolució de 15 de juliol de 2014

·      Batxillerat: article 3 de l’Ordre de 20 de maig de 2015.

Aula hospitalària (SAED)

Informació 

Altes temperatures

Recomanacions 

 

Avaluació

Normativa

Seguiment i valoració dels resultats acadèmics

Alumnes universitaris en pràctiques

Pràcticums 

 

PLC (Projecte Lingüístic de Centre)

Guia per a l’elaboració 

DINAMICAT

Informació 

Associacions

D’alumnes

De pares i mares 

 

Projectes institucionals

Instruccions 

Batxillerat a distància

Resolució de 21 de setembre de 2017 

Calendari escolar

Calendari del curs

Calendari d’ensenyaments de règim especial

Beques i ajudes

Informació 

 

Reglament orgànic de centre

Canvi de matrícula, de modalitat o d’itinerari a batxillerat

·      Article 8 de l’Ordre de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats de 20 de maig de 2015

·      Apartat 2.5  Instruccions d’inici de curs

Camps d’aprenentatge

Informació i sol·licituds 

Biblioteques escolars

Informació 

 

 

Centres ecoambientals

Programa 

Cafeteries i menjadors escolars

Informacions 

 

Certificació negativa del Registre Central de Delinqüents Sexuals

Informació i accés al tràmit

Compatibilitats

Llei 53/1984, de 26 de desembre. 

 

Coordinació entre etapes i centres

Primària/ESO

Centres que imparteixen FP a distància:

·         Resolució sobre l’FP en règim d’educació a distància

Complement econòmic de la prestació per incapacitat temporal

Document 

 

Concerts educatius

Informació

 

Coordinacions

Comunicats de malaltia

Instruccions de tramesa 

 

Control d’assistència dels professors

Instruccions  

 

Programes d’escolarització compartida

PISE/ALTER

Ensenyaments esportius

Informació

Convivència

Protocols

  • Alumnes transsexuals
  • Assetjament escolar
  • Agressions
  • RUMI
 

PMAR (Programa per a la Millora de l’Aprenentatge i el Rendiment)

EOIES

Programa 

 

Reclamacions

Orientacions del DIE

Equips especialitzats

 

Transició de LOE a LOMCE amb matèries no superades al batxillerat

Punt 2.2 de les Instruccions d’inici de curs

Fisioteràpia

Instruccions 

Emergències i riscs meteorològics

Instruccions 

 

 

Formació del professorat

Informació i sol·licituds

GESTIB

 

Formació Professional

Informació 

 

Formació Professional Bàsica

Models 

Gestió de comptes d’usuari de pares i mares

SEU 

 

Horaris

  • Horari general centres de primària

Ordre de 21 de maig de 2002.

  • Horari batxillerat nocturn

Ordre de la consellera d’Educació i Cultura de 23 de juny de 2009.

Gestió econòmica

Instruccions 

 

Materials de suport

Sol·licituds 

 

Normes de seguretat

Recomanacions

  • Activitats amb foc
  • Parcs infantils
  • Ús de laboratoris
 

Horari dels alumnes

Permisos, llicències, autoritzacions, comunicacions i excedències

Informacions 

 

Primers auxilis

Protocols 

 

Recursos i materials didàctics

DG Innovació 

 

Revistes escolars

Publicació al WEIB 

 

Salut

 

Simulacres i accidents laborals

Orientacions 

 

Sol·licitud de reducció per als professors majors de 55 anys

Imprès per descarregar 

 

Horari general del centre, dels alumnes i dels professors

Instruccions

Substitucions

Circular 

 

Horaris dels professors compartits a dos o més centres

Instruccions

Tractament de dades, documents i imatges

Instruccions. 

 

Horari dels professors de religió:

Punt 3.1.4, de les Instruccions sobre l’horari general del centre, dels alumnes i dels professors.

Transport escolar

Instruccions

Transport escolar adaptat 

 

 

 

Hores de coordinacions i òrgans de govern 

Tutorització de funcionaris interins substituts

Informació 

 

Ús de les instal·lacions

Instruccions 

 

Instruccions dels Departaments d’Orientació

Instruccions

Voluntariat educatiu

Instruccions 

 

 

Instruccions dels EOEP

Instruccions

 

 

Instruccions per a l’organització  i el funcionament dels centres

Instruccions

 

Oferta educativa

Informació

 

Oferta educativa d’altres administracions

Informació

 

PALIC (Pla d’Acolliment Lingüístic i Cultural)

Informació

 

PEI (Programa d’ensenyaments integrats)

Programa 

 

PIP (Plans d’innovació Pedagògica)

Informació

 

Presa de possessió

Instruccions de validació

 

Programes informàtics de gestió dels centres:

 

Projectes internacionals

Informacions

 

Proves de certificació EOI

Informació

 

Qualitat i millora contínua

Programa 

 

Reutilització de llibres

Programa

 

That’s English!

Programa

 

Tipologia de centres

Resolució 15 de juny 2010