vuelve

Detalle de la noticia

Cens d'entitats que tenen com a fi exclusiu el foment de la llengua catalana

D'acord amb la Llei 12/2015, de 29 de desembre, de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB n. 189, de 30 de desembre), s'estableix una deducció del 15 % de les donacions dineràries que es facin durant el període impositiu, fins al límit del 10 % de la quota íntegra autonòmica, a entitats la finalitat exclusiva o principals de les quals és el foment de la llengua catalana.

La Conselleria de Cultura, Participació i Esports ha designat la Direcció General de Política Lingüística com a òrgan responsable de la tramitació de la creació d'un cens d'enitats que tenen com a fi exclusiu o principal el foment de la llengua catalana que, actualment, està integrat per les entitats següents:

Associació El Mirall

Associació Ona Mediterrània

Institució Francesc de Borja Moll

Obra Cultural Balear 

Les entitats que compleixin els requisits fixats per la normativa i que vulguin formar part d'aquest cens, poden presentar la sol·licitud adjunta a la Direcció General de Política Lingüística (c. d'Alfons el Magnànim, 29, 1r pis).