torna

Detall de la notícia

Imatge 3050080

Centre d'Aprenentatge Cientificomatemàtic (CENTMAT)

El CentMat és una oferta educativa complementària de la Direcció General de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa del Govern Balear.

El Centre d’Aprenentatge Cientificomatemàtic té com a missió:

  • Ofereix un espai per a la renovació de la didàctica de les matemàtiques a les Illes.
  • És un punt de trobada per a alumnat i professorat, l’objectiu principal del qual és el desenvolupament d’activitats acadèmiques –tant al propi centre com als diversos centres educatius- i itineraris que permetin, des d’una pràctica de la reflexió, la renovació metodològica i un ensenyament de qualitat.
  • És un servei educatiu especialment obert a les innovacions i requeriments de la societat actual que contribueixi en la mesura de les seves possibilitats a millorar la situació actual de fracàs escolar.
  • Facilita a l’alumnat l’adquisició de les competències matemàtiques bàsiques, els permet progressar en el món acadèmic, desenvolupar-se a nivell personal i el preparar-se per a la vida adulta en l’àmbit d’una societat altament tecnificada.

 

Cada centre pot sol·licitar totes les activitats que desitgi. En primera assignació, tots els centres que facin la sol·licitud el setembre tenen assegurat un matí complet (amb activitats per a grups diferents) que es fixarà per ordre cronològic d’entrada. A partir de l’octubre, si queden dies lliures, s’aniran assignant segones o terceres peticions. Podeu accedir al formulari per fer la sol·licitud.

Enllaços