torna

Detall de la notícia

Imatge 3006168

Ajut públic destinat a promoure actuacions d'inversió per a la modernització de l'estructura productiva de l'activitat industrial (2021)

Adreçat a la promoció del teixit industrial, al foment de la modernització dels sistemes de gestió i sistemes productius, així com a la millora del teixit productiu i el posicionament estratègic de la indústria dins l'àmbit territorial de les Illes Balears.

Consisteix en dos programes destinats a l'adquisició d'actius fixos i l'adquisició d'inversions immaterials associades al procés industrial, que hagin de ser utilitzats o entrar en funcionament per primera vegada.

BENEFICIARIS:

Empreses de caràcter industrial amb els epígrafs de l'impost sobre activitats econòmiques (IAE) inclosos en les divisions 2, 3,4 i 691.2 de la secció primera corresponent a activitats empresarials, i que estiguin inscrites en la divisió A corresponent a establiments i activitats industrials del Registre Integrat Industrial, o en el Registre Miner de les Illes Balears de la Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica. També són beneficiàries les empreses incloses en el grup 504 de l’IAE de la secció primera corresponent a activitats empresarials, i que estiguin inscrites en la divisió B del registre integral industrial corresponent a les empreses de serveis relatives a l’activitat industrial.

Queden excloses les societats públiques i les entitats de dret públic, així com qualsevol  empresa o organització en la qual la participació d’aquests ens sigui majoritària. Així com també les Unions Temporals d'Empreses (UTE's).


TERMINIS:

 

  • TERMINI D'INVERSIONS SUBVENCIONABLES:

Són subvencionables les inversions executades i pagades en el període comprès entre l'11 de novembre de 2020 i el 10 de novembre de 2021, ambdós inclosos.

  • TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS:

És d'un mes i començarà dia 08 de juny de 2021 a les 00:00 hores fins dia 08 de juliol de 2021 a les 23.59 hores.

El termini per presentar les sol·licituds és d’un mes, o fins que s'exhaureixi la quantia econòmica assignada en aquesta convocatòria. Aquest termini d’un mes començarà el desè dia natural comptador des de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Per a la concessió de l’ajut s’aplicarà un criteri de resolució per rigorós ordre d’entrada de les sol·licituds. En cas que la sol·licitud presenti anomalies, la data d’esmena determinarà l’ordre d’entrada.

  • TERMINI DE PRESENTACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ:

El termini per justificar la realització de les activitats subvencionades finalitza l'11 de novembre de 2021 o en la data que estableixi la resolució de concessió, si és posterior.
 


ACTUACIONS SUBVENCIONABLES (consultau a la Resolució les actuacions excloses de subvenció):

Programa I.  Disseny i innovació:

a) Cost de contractació a entitats externes de projectes de disseny i innovació industrial, encaminats a adquirir nous coneixements i aptituds que puguin ser útils per desenvolupar nous productes, processos o serveis, o que permetin millorar considerablement els ja existents.

b) Adquisició de prototips que hauran de ser utilitzats als centres de treball de l'entitat sol·licitant situats a les Illes Balears.
 

Programa II. Producció, logística i emmagatzematge:

a) Adquisició i instal·lació de maquinària, a instal·lar en un centre de treball de l'entitat sol·licitant, relacionada directament amb l'activitat que constitueix l'objecte social de l'empresa.

A aquest efecte s'entén per màquina la definició recollida en l'article 2.2. del Reial decret 1644/2008, de 10 d'octubre, pel qual s'estableixen les normes per a la comercialització i posada en servei de les màquines, amb les exclusions establertes en l'article 1.3 del dit Reial decret.

Dins d'aquest punt s’ha de preveure l'adquisició d'elements i maquinària de transport intern.

b) Adquisició i instal·lació d'accessoris, instal·lacions tècniques i TIC associades a la maquinària indicada en el punt anterior.

c) Adquisició i instal·lació d'accessoris, instal·lacions tècniques i TIC associades a maquinària existent al centre de treball.

d) Adquisició i instal·lació de motlles i patrons per a la fabricació de productes, que hauran de ser utilitzats als centres de treball de l'entitat sol·licitant situats a les Illes Balears.

e) Adquisició i instal·lació de sistemes de fred i calor industrial en fàbriques de producció, magatzems i similars. En cap cas se subvencionarà la instal·lació de sistemes destinats a atendre la demanda de benestar i higiene de les persones.

Dins aquesta inversió, sí que es preveurà la substitució dels sistemes d’alimentació energètica dels sistemes indicats anteriorment. En cap cas es consideren subvencionables les instal·lacions elèctriques d’enllaç i d’altres sistemes d’alimentació energètica destinats a altres receptors que no siguin els dels sistemes de fred i calor.

f) Adquisició i instal·lació de tancs, barriques, tambors i similars destinats a les fases de fermentació, maduració, repòs o clarificació del procés productiu de vi, cervesa, licors o productes assimilables, que hauran de ser utilitzats als centres de treball de l'entitat sol·licitant situats a les Illes Balears.

g) Adquisició i instal·lació d'actius materials i immaterials destinats a la millora de l'emmagatzematge que permetin una millora en la logística del producte.


QUANTIES DE L'AJUT:

Per al programa I. Disseny i innovació:

Aquestes ajudes s'han d'instrumentar en forma de subvencions del 50% de l'import de la factura (IVA exclòs) de les despeses d'adquisició dels actius, documentació tècnica i inversions incloses en l’apartat tercer de la convocatòria, en el qual la suma de totes les despeses subvencionables sigui igual o superior a 2.000 euros, IVA exclòs.

L'import màxim subvencionable d'aquest programa és de 9.000 euros per beneficiari.

Per al programa II: Producció, logística i emmagatzematge

Aquestes ajudes s'han d'instrumentar en forma de subvencions del 50% de l'import de la factura (IVA exclòs) de les despeses d'adquisició dels actius, documentació tècnica i inversions incloses en l’apartat tercer de la convocatòria, en el qual la suma de totes les despeses subvencionables sigui igual o superior a 5.000 euros, IVA exclòs.

L'import màxim subvencionable d'aquest programa és de 20.000 euros per beneficiari.


PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS:

La tramitació de la sol·licitud s'ha de presentar OBLIGATÒRIAMENT PER VIA TELEMÀTICA.

IMPORTANT:  

La sol·licitud a adjuntar en el tràmit ha de ser original. Es considera original si està firmada digitalment pel titular o pel representant legal.

- El document firmat digitalment i escanejat amb posterioritat NO és un sistema de firma vàlid.

-  La firma manuscrita escanejada NO és un sistema de firma vàlid.

SIGNATURA DIGITAL DE DOCUMENTS:

Per signar electrònicament un document que s'hagi de presentar en la Comunitat de les Illes Balears, ha d'estar en format PDF. Per signar un document PDF és necessari disposar d'un certificat digital o d'un DNI electrònic.

Les eines gratuïtes que recomanam per firmar PDF són:

• El programa Adobe Reader DC: https://get.adobe.com/es/reader/

Podeu consultar el següent manual "Firmar un document pdf amb Adobe Reader"

•El programa Autofirma de l’Administració General de l’Estat: http://firmaelectronica.gob.es/Home/Descargas.html


ENLLAÇ A LA FITXA DEL PROCEDIMENT