torna

Detall de la notícia

Recomanacions parcs infantils

Recomanacions del servei de centres educatius per a la instal·lació d'elements addicionals als patis

Introducció

Aquesta recomanació té com objectiu presentar algunes indicacions per la instal·lació de nous elements didàctics als centres d'educació infantil i primària.

En aquest document es tracten principalment dos aspectes, per una banda el procediment a seguir i per l'altra algunes recomenacions per millorar la seguretat dels elements i de la seva instal·lació.

Recordeu que aquestes instal·lacions han d'acomplir la normativa vigent. Les recomanacions d'aquest document en cap cas substitueixen cap d'aquestes normatives.

Procediment a seguir

Es recomana que es segueixin les següents passes:

 • El Consell Escolar ha de crear una comissió que sigui la que realitzarà les propostes i supervisarà la instal·lació d'aquests elements addicionals. Hi ha de formar part com a mínim un representant de l'equip directiu, un representant de l'ajuntament i un representant de les famílies.
 • La comissió elaborarà una proposta el més detallada possible dels elements que es volen instal·lar al pati d'infantil. Aquesta proposta hauria d'incloure: objectius didàctics, elements que es volen instal·lar, mides i materials, ubicació i manteniment que poden requerir, amb la seva periodicitat, etc. L'inspector del centre serà informat d'aquesta proposta.
 • La proposta s'inclourà a la PGA del centre, amb una descripció dels elements i la seva ubicació. Aquesta proposta quedarà aprovada mitjançant la PGA.
 • Aprovació explícita del Consell Escolar. A l'acta de la reunió hi ha de constar:

-Descripció detallada dels elements a instal·lar, tot indicant materials, forma, grandària, ubicació, etc.

-El manteniment requerit, amb indicació de les actuacions a realitzar, la periodicitat i els responsables.

-Realitzar la instal3lació dels elements addicionals al parc d'infantil

-La Comissió del Consell Escolar supervisarà la instal·lació d'aquests elements addicionals. També serà la responsable del seu manteniment, per això establirà la periodicitat de les revisions i les tasques de manteniment que s'han de realitzar en els elements instal·lats.

Instal·lació

Tots els elements han d'estar ben fixats, i no han de tenir moviments no desitjats. S'ha d'anar molt alerta amb les porteries i altres instal·lacions esportives, tot assegurant-se que estiguin ben ancorades al terra.

Si ha ha parts mòbils, s'ha de tenir en compte l'espai que necessiten.

Cal posar superfícies esmorteïdes al davall dels elements que permetin que els infants pugin més de 30 cm. Aquesta superfície ha de ser lo suficientment gran per evitar cops al cap en cas de caiguda de l'infant.

Per fer-la podeu emprar: sorres, graves d'entre 0,2 i 9 mil·límetres, escorces vegetals. Es tracta de posar materials que no es compactin i que absorbeixin l'impacte.

Les estructures metàl·liques han d'estar tractades per evitar l'oxidació.

No s'han d'instal·lar elements que puguin produir atrapaments dels dits, del peu o del cap. Teniu en compte també les barres de les tanques.

Seguretat dels elements a instal·lar

Tots els elements han d'estar lliures de qualsevol aresta. S'han de llimar i suavitzar. 

Tots els materials dels elements han de ser sòlids, resistents i no s'han de deteriorar fàcilment. Fixeu-vos sobretot en les fustes, que no facin estelles. Els claus i cargols no han de sobresortir, ni han d'estar rovellats. Cal condicionar les arestes dels troncs i les travesses de fusta.

Les estructures com tobogans, rocòdroms, gronxadors o altres que els infants utilitzen a altures considerables han d'estar instal·lades sobre superfícies amoritdores.

Els troncs, i les travesses no han de tenir estelles i han d'estar subjectes al paviment.

Palets

Hi ha mols tipus de palets, pèrò la majoria estan fabricats amb fustes de molt baixa qualitat i poc treballades.

Vos recomanam:

 • Comprovar la solidesa de les travesses del palet, i tenir en compte que els infants hi poden botar. 
 • Assegurar que no es desprendran estelles.
 • Matar totes les arestes del palet.
 • Revisar tots els claus i elements metàl·lics de subjecció entre peces, que en cap cas sobresurtin de la superfície.
 • Vigilar que no quedin espais en què l'infant pugui passar el braç, els dits o els peus i hi pugui quedar atrapat.
 • Realitzar-ne una neteja molt detallada per evitar que no hi quedi cap resta industrial perillosa.
 • Assegurar-se que s'ha eliminat la pintura i vernissos que puguin ser tòxics.

Barques

Qualsevol barca o llaüt:

 • Ha d'estar molt ben subjecta. Ha d'estar estable en tots els casos.
 • Ha de tenir un bon drenatge de tota l'aigua de pluja.
 • S'ha de llevar el motor i totes les parts mecàniques i, sobretot, els depòsits de combustible i olis de motor.
 • S'ha de fer una neteja a fons, i cuidar que no quedi cap residu d'oli i combustible, així com de pintura vernissos que ser tòxics.
 • S'ha de revisar tota la fusta de la barca, de manera que no hi quedin estelles, i repareu totes les unions entre peces de fusta que puguin presentar obertures.
 • Si la barca està feta de fibra de vidre, cal revisar a fons el seu estat, i reparar les parts que estiguin deteriorades.