torna

Detall de la notícia

Regularització d'autoritzacions d'instal·lació de màquines recreatives

 

 

Les autoritzacions d’instal·lació que habiliten per instal·lar màquines recreatives amb premi programat o de tipus B als locals prevists en l’article 2.2 del Decret 19/2006, de 10 de març, pel qual es regulen determinats aspectes del règim jurídic aplicable a la instal·lació de màquines de joc, tendran una vigència de 5 anys.

 

Les autoritzacions esmentades en el paràgraf anterior que en l’actualitat no tenen un caràcter temporal de 5 anys, hauran de sol·licitar l’autorització d’instal·lació en el termini d’un any comptador a partir de l’entrada en vigor d’aquesta llei. L’autorització s’atorgarà sempre que es compleixin tots els requisits i les condicions establerts en la normativa vigent, i en aquest cas es mantindran els butlletins de situació en vigor, si bé d’ofici l’òrgan competent en matèria de joc emetrà nous butlletins de situació.

 

La resolució s’ha de dictar en el termini de sis mesos a comptar des de la data de la sol·licitud i s’entendrà desestimada si no s’ha dictat resolució en aquest termini.

 

L’autorització podrà ser renovada per períodes d’igual duració, sempre que se sol·liciti la renovació dins dels dos mesos anteriors al termini de vigència i es compleixin tots els requisits establerts en la normativa vigent.

 

Transcorregut el termini d’un any sense haver sol·licitat l’autorització d’instal·lació, l’òrgan competent en matèria de joc iniciarà els expedients sancionadors i de caducitat que pertoquin així com l’anul·lació dels butlletins de situació en vigor, si n’és el cas.

Disposició addicional tercera de la Llei 1/2017, de 12 de maig, de cambres oficials de comerç, indústria, serveis i navegació de les Illes Balears