torna

Detall de la notícia

Esborrany d'avantprojecte de decret pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 10/2006, de 26 de juliol, integral de la joventut

D’acord amb la Resolució de la consellera de Cultura, Participació i Esports de dia 17 de maig de 2017, publicada en el BOIB núm. 64 de data 25/05/2017, s'ha ampliat el termini d'informació pública, fins al dia 20 de juny de 2017,  mitjançant el qual tots els ciutadans i ciutadanes poden informar-se de l’avantprojecte de decret pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 10/2006, de 26 de juliol, integral de la joventut i incorporar-hi les seves propostes i suggeriments.

Aquest procés possibilita presentar al·legacions telemàticament mitjançant la web participaciociutadana.caib.es del Govern de les Illes Balears, i a través del corrreu electrònic activitatstll@dgjovent.caib.es

Les al·legacions també es poden presentar a la seu de la Direcció General d’Esports i Joventut, carrer de l’Uruguai s/n, o a qualsevol dels llocs que determina l’article 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i han d’anar adreçades a la Conselleria de Cultura, Participació i Esports (Direcció General d’Esports i Joventut).