torna

Detall de la notícia

Projecte d'ordre de bases reguladores de concessió de subvencions estatals o autonòmiques en materia d'habitatge.

Se sotmet al tràmit d’informació pública l’esborrany del Projecte d’ordre de bases reguladores per a la concessió de subvencions estatals o autonòmiques en matèria d’habitatge, amb la finalitat que les persones que hi estiguin interessades puguin  presentar les al·legacions i els suggeriments que considerin oportuns, dins el termini de quinze dies hàbils comptadors des que es publiqui aquest anunci en el Butlletí Oficial de les Illes Balears