torna

Detall de la notícia

Imatge 287396

Treballs amb risc d'exposició a amiant

Registre d'empreses amb risc d'amiant. RERA.

Totes les empreses que hagin de dur a terme activitats o operacions incloses en l'àmbit d'aplicació del R.D. 396/2006, de 31 de març, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut aplicables als treballs amb risc d'exposició a l'amiant; per a l'avaluació i prevenció de riscos relacionats amb l'exposició a l'amiant, s'han d'inscriure en el Registre d'empreses amb risc per amiant (RERA) que hi ha en els òrgans corresponents de l'autoritat laboral del territori on radiquin les seves instal·lacions principals.
 

Per a la inscripció, modificació o baixa en el RERA d'Illes Balears haureu d'emplenar els formularis adjunts i presentar-los signats electrònica i telemàticament dirigits al registre del Institut Balear de Seguretat i Salut Laboral (IBASSAL) mitjantçant RECSARA.

Comunicació d'inici de treballs.

La informació a l'autoritat laboral respecte de les dates d'inici de treballs amb risc d'exposició a amiant, un cop aprovat el corresponent pla de treball, s'haurà de dur a terme amb una anterioritat mínima de 5 dies hàbils i amb caràcter previ a l'inici de treballs a través del format adjunt. En els casos de comunicació de treballs relatius a actuacions emmarcades dins plans generals, la comunicació es realitzarà amb l'anterioritat que les citades actuacions permetin. 
 
La comunicació d'inici de treballs es realitzarà a través del mail: amiant@dgtreslab.caib.es
 
Normativa i documentació.