torna

Detall de la notícia

Consulta prèvia a l'elaboració de normativa

El Govern de les Illes Balears duu a terme un procés de consulta que té per objecte conèixer l’opinió de la ciutadania prèviament a la redacció del text perquè les persones i les organitzacions més representatives, potencialment afectades per la futura norma, puguin opinar i fer aportacions. A l’efecte de permetre fer les aportacions, aquí podeu trobar informació sobre:

  1. Els problemes que es pretenen solucionar amb la norma nova. 
  2. La necessitat i oportunitat de la seva aprovació. 
  3. Objectius de la norma. 
  4. Possibles solucions alternatives, regulatòries i no regulatòries. 

Així, abans de la redacció del projecte de llei, podeu fer les aportacions que considereu adients sobre aquestes qüestions a través del Portal de Participació ciutadana, de forma telemàtica, clicant en aquest enllaç en el termini de quinze dies hàbils des de la publicació de la consulta. Sempre que les aportacions presentades mitjançant la web incloguin la identificació de la persona o entitat que les fa, s'inclouran en l'expedient d'elaboració normativa que, si escau, s'iniciï.