torna

Detall de la notícia

Imatge 978199

Transportistes de residus. Altes. Tramitació telemàtica

TRANSPORTISTES DE RESIDUS

A. DEFINICIÓ DE RECOLLIDA DE RESIDUS

(Article 3.ñ) de la Llei 22/2011, de 28 de juliol de 2011, de residus i sòls contaminats)

Es defineix com a «Recollida», l’operació consistent en aplegar residus, inclosa la classificació i l’emmagatzematge inicials, per transportar-los a una instal·lació de tractament.

 

Es defineix com a «Recollida separada» la recollida en la que el flux de residus es manté per separat, segons el seu tipus i naturalesa, per a facilitar un tractament específic.

 

B. INSCRIPCIÓ DE RECOLLIDOR / TRANSPORTISTA

(Art. 48 de la Llei 8/2019, de residus i sòls contaminats de les Illes Balears)

L’activitat de recollidor de residus prevista per la Llei 22/2011 i sotmesa a règim de comunicació prèvia es podrà considerar de manera conjunta a la de transportista de residus amb caràcter professional, i s’ha de sotmetre al mateix règim administratiu.

La comunicació de transportista de residus amb caràcter professional, per ser inscrita en el Registre de Producció i Gestió de Residus de les Illes Balears, ha d’anar acompanyada de la documentació especificada en l’annex 4 de la Llei 8/2019, de residus i sòls contaminats de les Illes Balears .

L’activitat de transport de residus amb instal·lacions d’emmagatzematge associades comporta la necessitat d’una autorització administrativa com a gestor de residus.

  1. ALTA COM A EMPRESA QUE TRANSPORTA RESIDUS. La formalització de la comunicació prèvia a l’inici de l’activitat s’ha de fer a través d’aquest enllaç

https://www.caib.es/sistrafront/sistrafront/protected/init.do?language=ca&modelo=MA0011CTRR&version=1  1. MODIFICACIONS O BAIXES DE TRANSPORTISTES DE RESIDUS. Les modificacions o baixes de les comunicacions prèvies ja presentades, s’ha de fer a través del formulari que trobareu aquí:

https://www.caib.es/seucaib/ca/tramites/tramite/3930602/

Una vegada estigueu donats d’alta com a transportistes, estareu inscrits en el Registre de Producció i Gestió de Residus de les Illes Balears i apareixereu en el Llistat de Transportistes que es publica periòdicament en aquesta web.

Avís: Les comunicacions correctes no es contestaran per carta, apareixeran al llistat directament.