torna

Detall de la notícia

Imatge 2637239

I Pla Estratègic de l'EBAP

L’Acord del Consell de Govern de 20 de novembre de 2015 va aprovar els fonaments bàsics del Primer Pla Estratègic de l’Escola Balear d’Administració Pública, que ha de ser l’instrument que serveixi per determinar, desenvolupar i avaluar les línies estratègiques i les activitats que permetin executar l’acció formativa dels empleats públics de la comunitat autònoma de les Illes Balears, els processos de selecció i promoció del personal al servei de l’Administració de la Comunitat Autònoma, així com la inserció laboral i la promoció de persones amb discapacitat en les administracions del nostre àmbit territorial, amb la finalitat d’incrementar l’eficiència i l’eficàcia del servei públic i, d’aquesta manera, la satisfacció de la ciutadania.

El mateix Acord encomanava a l’EBAP la redacció d’aquest Primer Pla Estratègic. La base de la reflexió inicial del Pla Estratègic va ser el conjunt de processos i documents del sistema de gestió de l’EBAP, que se sustenta en la norma ISO 9001. A més, l’anàlisi DAFO, com a metodologia de diagnòstic de la situació d’una organització —a partir de l’anàlisi de les seves debilitats, amenaces, fortaleses i oportunitats—, va ser aplicada pel personal de l’EBAP durant els mesos d’octubre i novembre de 2015 i una vegada recollida per l’Escola la veu dels clients, per tal de poder elaborar el present document basant-se en una visió que completàs les descripcions de les competències, les funcions i les activitats desenvolupades al llarg dels darrers anys, així com els resultats de les enquestes de satisfacció analitzats.

Un cop identificats i prioritzats tots els conceptes aglutinadors dels ítems que sorgiren del diagnòstic, es va elaborar el Pla, la configuració del qual es basa en cinc línies estratègiques que conformen la columna vertebral de la planificació, les quals es concreten en objectius estratègics com a metes que cal assolir en el marc temporal d’aquesta legislatura.

D’aquesta manera, els indicadors que s’han definit per poder mesurar el compliment dels objectius han estat establerts per a l’any 2019. I les actuacions que se’n derivin per a materialitzar-los s’estructuren en vuit programes d’actuació que donen resposta i marc a tota la política que caldrà desenvolupar.

Dia 20 de desembre de 2015, finalitzat tot el procés metodològic recollit en el mateix Pla, es va trametre a la consellera d’hisenda i administracions públiques, d’acord amb l’encàrrec del Consell de Govern, el document resultant que finalment va ser elevat al Consell de Direcció de l’EBAP per a la seva aprovació dia 21 de gener de 2016.

D’acord amb l’apartat 9, Seguiment i Informació del desenvolupament del Pla Estratègic, semestralment, l’EBAP emetrà un informe per als membres del Consell de Direcció sobre el desenvolupament del Pla, tant en valors absoluts com pel que fa al seu desplegament.

Al mateix apartat s’estableix que anualment, a més, farà una avaluació del Pla que serà distribuïda de la mateixa manera.

A la sessió de dia 22 de gener de 2020 s'ha traslladat al Consell de Direcció l'Informe de seguiment anual de l'estat d'execució del Pla a data 31 de desembre de 2019.